Hotărârea nr. 113/2003

OBIECT: RESPINGEREA RECLAMATIEI ADMINISTRATIVE FORMULATA DE DL. GHEORGHE RÎSTEIU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 APRILIE 2003; ANALIZÂND RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE DL. GHEORGHE RÎSTEIU, REFERITOA

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 113

din data de 7 aprilie 2003

 

 Obiect:  respingerea reclamaţiei administrative formulată de dl. Gheorghe Rîşteiu;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 aprilie 2003;
 Analizând reclamaţia administrativă formulată de dl. Gheorghe Rîşteiu, referitoare la organigrama aparatului propriu al Consiliului Local Braşov, aprobată prin H.C.L. nr. 66/2003 prin care se solicită modificarea hotărârii sus-menţionate în sensul refacerii compartimentelor economice şi reînfiinţarea postului de director economic;
 Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 66/2003, ale Legii nr. 29/1990, privind contenciosul administrativ;
 În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Articol Unic.  Se respinge reclamaţia administrativă formulată de dl. Gheorghe Rîşteiu şi în consecinţă se menţine H.C.L. nr. 66/2003 astfel cum a fost adoptată de Consiliul Local în şedinţa din 17 martie 2003.