Hotărârea nr. 112/2003

OBIECT : APROBAREA STATULUI DE FUNCTII SI BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 APRILIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPEC

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 112

din data de 7 aprilie 2003

 

 Obiect : aprobarea statului de funcţii şi bugetului de venituri şi cheltuieli al  Direcţiei de Servicii Sociale;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 aprilie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale înregistrate cu nr. 18.804 din 3 aprilie 2003, prin care s-a propus aprobarea statului de funcţii şi bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Servicii Sociale.
 Având în vedere prevederile H.G.  90/2003,  privind regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al serviciilor publice de asistenţă socială, H.C.L. nr. 71/2003, privind înfiinţarea Direcţiei de Servicii Sociale, Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificată şi completată prin O.U.G.  82/2000,Codul muncii aprobat prin Legea 53/2003 şi O.U.G. 192/2002 privind creşterile salariale în 2003, Legea 189/1998  privind finanţele locale, art.5, al. 3, art 20, al. 4, Legea nr. 631/2002,  privind bugetul de stat pe anul 2003;
 In temeiul art. 38, lit. e, i  şi  s, art. 46, pct. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1.  Se aprobă statul de funcţii al Direcţiei de Servicii Sociale, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


 Art. 2. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Servicii Sociale, în sumă de 68.129.183 mii lei, conform Anexei nr. 2,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


 Art. 3. Directorul Direcţiei de Servicii Sociale va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.