Hotărârea nr. 111/2003

OBIECT : MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 71/2003 - PRIVIND ORGANIZAREA DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 APRILIE 2003; ANALIZÂND RECLAMATIILE ADMINISTRATIVE DE LA IN

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 111

din data de 7 aprilie 2003

 

Obiect : modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.  71/2003 -  privind organizarea Direcţiei de Servicii  Sociale;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 aprilie 2003;
 Analizând reclamaţiile administrative de la Inspectoratul Teritorial de Stat  pentru Persoane cu Handicap - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă - Căminul de Bătrâni Braşov - adresa nr. 16.940 din 26 martie 2003, de la Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap - adresa nr. 245/2003, prin care se propune reanalizarea H.C.L. nr. 71/2003 şi modificarea parţială a acesteia, precum şi adresa nr. 17.561 din 31 martie 2003 a Prefecturii Braşov, prin care se propune reanalizarea H.C.L. nr. 71/2003;
 Având în vedere  O.U.G. nr. 102/1999, aprobată prin Legea nr. 519/2002;
 În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1.  Se admit reclamaţiile formulate de către Inspectoratul Teritorial de Stat pentru Persoane cu Handicap - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă - Căminul de Bătrâni Braşov prin adresa nr. 16.940 din 26 martie 2003, de către Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap - adresa nr. 245/2003, precum şi cea formulată de către Prefectura Braşov cu adresa  nr. 17.561/2003, prin care se propune reanalizarea H.C.L. nr. 71/2003 şi în consecinţă se modifică art. 3 din H.C.L. nr. 71/2003, care va avea următorul cuprins:
 "Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Centrul de Asistenţă Comunitară pentru Persoane Vârstnice şi Cantina de Ajutor Social se transformă în servicii în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale (conform organigramei anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre)."

 Art. 2. Se modifică art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 71/2003, care va avea următorul cuprins:
 "Directorul Cantinei de Ajutor Social va fi încadrat în noua instituţie ca şef serviciu, iar contabilul şef ca referent I A. Contabilul şef de la Centrul de asistenţă comunitară pentru persoane vârstnice devine contabilul şef al Direcţiei de Servicii Sociale".

 Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 71/2003, astfel modificată va fi republicată.

 Art. 4.    Primarul Municipiului Braşov şi directorul Direcţiei de Servicii Sociale vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Obiect: organizarea Direcţiei de Servicii Sociale - instituţie publică
  de asistenţă socială;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 martie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Autoritate Tutelară din Direcţia Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 13.693 din 11 februarie 2003, prin care s-a propus organizarea Direcţiei de Servicii Sociale;
 Având în vedere prevederile art. 5, alin. 1, art. 7, art. 32, art. 33, art. 42, art. 53 din Legea nr. 705/2001, privind sistemul naţional de asistenţă socială; ale Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat; ale Legii nr. 208/1997 privind Cantinele de ajutor social şi ale O.U.G.  nr. 102/1999, privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, a H.G. nr. 90/2003 - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, art. 12, art. 21, alin. 2 din  Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice; H.G. nr. 886/2000 - privind grila naţională de evaluare a persoanelor vârstnice, art. 26, 28, 29, 32, 33 din Decretul nr. 31/1954, privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice; art. 91 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, modificată şi completată; 
 În temeiul art. 38, lit. e, g, i, u, s şi art. 46, pct (1)  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Începând cu data prezentei hotărâri Centrul de Asistenţă Comunitară pentru Persoane Vârstnice se transformă în Direcţie de Servicii Sociale, serviciul public de asistenţă socială cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local Braşov.

 Art. 2.  Sediul administrativ al Direcţiei de Servicii Sociale este în Braşov, B-dul Eroilor nr. 8.

 Art. 3. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Centrul de Asistenţă Comunitară pentru Persoane Vârstnice şi Cantina de Ajutor Social se transformă în servicii în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale (conform organigramei anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre).
 

 Art. 4. Directorul Cantinei de Ajutor Social va fi încadrat în noua instituţie ca şef serviciu, iar contabilul şef ca referent I A. Contabilul şef de la Centrul de asistenţă comunitară pentru persoane vârstnice devine contabilul şef al Direcţiei de Servicii Sociale.

 

...  //  ...


-  02  -

 Art. 5. Din cadrul Primăriei Braşov vor fi transferate un număr de 16 persoane, care provin de la următoarele Direcţii:

 - Direcţia Administraţie Publică Locală - 4 persoane;
 - Direcţia Economică    - 7 persoane;
 - Departamentul Servicii Interne  - 4 persoane


 Art. 6.  Se aprobă organigrama Direcţiei de Servicii Sociale (anexa 1).


 Art. 7. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii  Sociale, precum şi statul de funcţii, va fi supus aprobării Consiliului Local în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.


 Art. 8. Direcţia de Servicii Sociale va prelua prin transfer în interesul serviciului funcţionarii publici şi angajaţii contractuali aflaţi în prezent în serviciile şi instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale. Personalul implicat îşi va păstra nivelul actual de salarizare.


 Art. 9. Activităţile compartimentului financiar-contabil şi de resurse umane specifice Serviciului Ajutor Social şi Biroului pentru persoanele cu handicap, vor fi asigurate până la organizarea acestora în cadrul Direcţiei, de către serviciile de specialitate din Primărie.


 Art. 10.  În termen de 30 de zile se va supune spre aprobare lista cu imobilele ce se vor afla în administrarea  Direcţiei de Servicii Sociale.


 Art. 11.  În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, bunurile proprietatea Municipiului Braşov, ce urmează a fi  gestionate de Direcţia de Servicii Sociale, vor fi predate acesteia, respectiv preluate pe bază de protocol.


 Art. 12. Bugetele aprobate pe anul 2003 pentru toate unităţile şi serviciile implicate vor fi preluate şi gestionate de către Direcţia de Servicii Sociale.


 Art. 13.  Începând cu data prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local        nr. 236/2001, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 414/2001.


 Art. 14.  Se aprobă transferul în funcţia de director al Direcţiei de Servicii Sociale a d-nei Topoliceanu Mariana.

 

 

...  //  ...

-  03  -


 Art. 15. Se aprobă comisia de monitorizare a Direcţiei de Servicii Sociale în următoarea componenţă:
  - Arnold Ungureanu  - director D.A.P.L.
  - Melania Ţop   - consilier local
  - Adrian Gabor  - consilier local
  - Gheorghe Scripcaru  - Viceprimar
  - Ioan Ioniţă   - Viceprimar
  - Nicolae Paraschiv  - Secretarul Mun. Braşov - fără drept de vot


 Art. 16.   Primarul Municipiului Braşov şi directorii instituţiilor şi direcţiilor implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.