Hotărârea nr. 110/2003

OBIECT: REGLEMENTAREA SITUATIEI "CAMINULUI NR. 2", SITUAT ÎN INCINTA LICEULUI NICOLAE TITULESCU - BRASOV, STR. 13 DECEMBRIE NR. 125; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 APRILIE 2003; ANALIZÂND EXPUNER

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 110

din data de 7 aprilie 2003

 

 Obiect: reglementarea  situaţiei “Căminului nr. 2”,  situat  în  incinta Liceului Nicolae Titulescu - Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 125;
     

 Consiliul Local al Municipiului Braşov,  întrunit în şedinţă la data de  7 aprilie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 1.787/2002, prin  care se propune reglementarea situaţiei “Căminului nr. 2”, situat în incinta Liceului Nicolae Titulescu - Braşov, str. 13 Decembrie nr. 125;
 Având în vedere art. 66, alin (43) din O.U.G. nr. 184/2001 pentru modificarea şi completarea Legii  învăţământului nr. 84/1995;
 În temeiul art. 38, lit. f,  g, n, art. 125 (1) şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


 
H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art.1.  Se aprobă prelungirea cu un an a contractelor de închiriere, având ca obiect spaţiile locative aferente imobilului situat în Braşov, str. Metalurgiştilor nr. 2, bl. 4 (Căminul  nr. 2 - Liceul Nicolae Titulescu Braşov), condiţionat de obţinerea avizului conform al ministrului educaţiei si cercetării, privind schimbarea destinaţiei bazei materiale, din cămin în bloc de locuinţe - dispoziţie prevazută în art. 166, alin (43) din O.U.G. nr.  184/2001 - pentru modificarea şi completarea Legii  învăţământului nr. 84/1995.


 Art. 2.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.