Hotărârea nr. 11/2003

OBIECT: APROBAREA ELABORARII UNOR LUCRARI DE PROIECTARE PENTRU LOCATIILE PROPUSE PENTRU CONSTRUCTIA DE LOCUINTE PENTRU TINERI PRIN PROGRAMUL A.N.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IANUARIE 2003;

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 11

din data de 27 ianuarie 2003

 

 


Obiect: aprobarea elaborării unor lucrări de proiectare pentru locaţiile propuse pentru  construcţia de locuinţe pentru tineri prin programul A.N.L.;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2003;  
Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov,  Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr.  4.189/2003 al Serviciului Tehnic - Investiţii din cadrul Direcţiei Gospodărie Oraş, prin care s-a propus aprobarea colaborării cu A.N.L. şi aprobarea elaborării unor lucrări de proiectare pentru locaţiile propuse pentru construcţia de locuinţe pentru tineri;
Având în vedere Legea finanţelor publice nr. 189/1998;
În temeiul art. 38, lit. c ,  k  şi  x  şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă colaborarea Municipiului Braşov cu Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru realizarea de locuinţe prin Programul pentru Tineret al Guvernului României.

Art. 2. Se aprobă alocarea de fonduri în anul 2003 pentru elaborarea lucrărilor de proiectare specifice pregătirii locaţiilor propuse pentru construcţia de locuinţe.

Art. 3. Se aprobă alocarea de fonduri în anul 2003, pentru actualizarea proiectelor tehnice a documentaţiilor de execuţie şi de licitaţie necesare realizării construcţiilor de locuinţe.

Art. 4. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.