Hotărârea nr. 109/2003

OBIECT: APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE BAROUL BRASOV SI STATUL ROMÂN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 APRILIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. AD. 564/2002/2003, PRIN CARE SE PROPUNE APROBARE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 109

din data de 7 aprilie 2003

 


 Obiect: aprobarea unui schimb de terenuri între Baroul Braşov şi Statul Român;


  Consiliul Local al Municipiului  Braşov,  întrunit în şedinţă la data de 7 aprilie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. ad. 564/2002/2003, prin care se propune aprobarea unui schimb de terenuri între Baroul Braşov şi Statul Român; 
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1. Se aprobă schimbul între terenul situat în Braşov “Calea Victoriei” înscris în    C.F. nr. 4060, cu nr.  top.  5731/1/2/2/2,  în suprafaţă de 742,68 m.p., nr. top. 5732/7/3 în suprafaţă de 45 m.p. şi nr. top. 5732/8/2 în suprafaţă de 12,6 m.p., proprietar Baroul Avocaţilor Braşov şi terenul situat în Poiana Braşov, identificat prin C.F. nr. 28391, cu nr. top. 14204/3/1/1/a/2 în suprafaţă de 1.020 m.p., proprietar  Statul Român.

 Art.  2. Terenul înscris în C.F. nr. 4060 cu nr. top. 5731/1/2/2/2, 5732/7/3, 5732/8/2,  va trece în proprietatea Statului Român şi terenul care se va înscrie în C.F. nr. 28391, cu nr. top. 14204/3/1/1/a/2,  va trece în proprietatea Baroului Braşov, ca urmare a schimbului de terenuri menţionat la art.1.

  Art. 3.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.