Hotărârea nr. 108/2003

OBIECT: DAREA ÎN ADMINISTRARE A TERENULUI SITUAT ÎN POIANA BRASOV CATRE INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUD. BRASOV CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 APRILIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 760/2002/2003,

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 108

din data de 7 aprilie 2003

 


 Obiect: darea în administrare a terenului situat în Poiana Braşov către Inspectoratul  de Poliţie al Jud. Braşov

 

  Consiliul Local al Municipiului  Braşov,  întrunit în şedinţă la data de  7 aprilie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 760/2002/2003, prin care se propune darea în administrare a terenului situat în Poiana Braşov către Inspectoratul de Poliţie al Jud. Braşov;
 Având în vedere prevederile art. 125 din Legea nr. 215/2001;
 În temeiul art.38,  lit. f  şi  art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Â Ş T E:


 Art.1.  Se aprobă darea în administrare a terenului situat în Poiana Braşov, identificat prin C.F. nr.  28391, cu nr.top. 14204/3/1/1/a/1, în suprafaţă de 1.020 m.p. , către Inspectoratul de Poliţie al Jud. Braşov.


 Art. 2.  Se înscrie dreptul de servitute de trecere cu piciorul şi auto în favoarea imobilului cu nr. top. 14204/3/1/1/a/1, prin imobilul cu nr. top. 14204/3/1/1/a/2.


 Art. 3.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.