Hotărârea nr. 107/2003

OBIECT: COMPLETAREA ART. 2 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 3 DIN 27 IANUARIE 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 APRILIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. AD. 2.022/02/2003, PRIN CARE SE PROPUN

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 107

din data de 7 aprilie 2003

 


 Obiect:  completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din  27 ianuarie 2003;


 Consiliul Local al Municipiului  Braşov,  întrunit în şedinţă la data de 7 aprilie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. ad. 2.022/02/2003, prin care se propune completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din  27 ianuarie 2003;
 Având în vedere “Instrucţiunile pentru aplicarea O.G. nr. 70/2002 - privind administrarea unităţilor sanitare de interes judeţean şi local”; H.G. nr.  972/2002;
 În temeiul art. 38, alin. 2, lit. f, art. 126 din Legea Admistraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art.  1.   Se aprobă completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din  27 ianuarie 2003, astfel:
 " Art. 2.1.   În cazul  schimbării destinaţiei stabilite conform art. 2, a imobilelor descrise la art.1., folosinţa gratuită încetează .
  Art. 2.2.  Actuala structură functională a Spitalului Municipal precum şi secţiile existente nu pot fi desfiinţate ori modificate decât cu acordul Consiliului Local.”

 Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din  27 ianuarie 2003, astfel completată va fi republicată.

 Art. 3. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


 

H O T Ă R Â R E A   NR. 3 din 27 ianuarie 2003

republicată conform H.C.L. nr. 107 din 7 aprilie 2003

 

Obiect: darea în  folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea  Municipiului Braşov către Judeţul Braşov;

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2003;  
Analizând Expunerea de motive nr. 2.022/2002, înregistrată la Serviciul Public Patrimoniu, privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Mun. Braşov către Judeţul Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. f, art. 126 din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.  Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani, către Judeţul Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov, a terenurilor şi clădirilor înscrise la poziţiile nr. 434, 435, 436, 474, 475, ce fac parte din cap. "H" al "Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov", astfel:

Nr.
crt.           Nr. poziţie"inventar"          DENUMIRE   BUN                                                               ELEMENTE   DE IDENTIFICARE
1.                   434                          Spital Judeţean - Staţionar Astra                                           Calea Bucureşti nr. 2
2.                   435                          Spitalul Judeţean - clădire,magazie şi garaj Spital Astra       Calea Bucureşti nr. 2
3.                   436                          Spitalul Municipal - clădire Spital Astra                                  Calea Bucureşti nr. 2
4.                   474                          Spitalul Municipal Bv.-Clădire Spital Tractorul                        Str. Olteţ nr. 2
5.                   475                          Spital Municipal - Parc                                                            Str. Olteţ nr. 2         

Art. 2. Destinaţia imobilelor menţionate la art. 1 este de Spital de Urgenţă.

Art. 3.   În cazul  schimbării destinaţiei stabilite conform art. 2, a imobilelor descrise la art.1., folosinţa gratuită încetează .

Art. 4.  Actuala structură functională a Spitalului Municipal precum şi secţiile existente nu pot fi desfiinţate ori modificate decât cu acordul Consiliului Local.

Art. 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov ce va avea ca obiect înfiinţarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Braşov.