Hotărârea nr. 106/2003

OBIECT: ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PENTRU FINANTAREA UNOR CHELTUIELI DE FUNCTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU - SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 APRILIE 2003; ANALI

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 106

din data de 7 aprilie 2003

 

 Obiect: acordarea unui sprijin financiar pentru finanţarea unor cheltuieli de funcţionare a Serviciului Public Patrimoniu - serviciu public de interes local;


 Consiliul local al Municipiului Brasov, întrunit în şedinţă la data de 7 aprilie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 2.311/2003, prin care se propune acordarea unui sprijin financiar pentru finanţarea unor cheltuieli de funcţionare a Serviciului Public Patrimoniu- serviciu public de interes local;
 Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale;
 În temeiul art. 38, lit.  i,  alin. 2 şi 3 şi art.  46  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar, în valoare totală  de 300.000.000 lei, din capitolul 63, art 20 - Titlul II “Cheltuieli materiale şi servicii” al bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Patrimoniu, în vederea finanţării unor cheltuieli de funcţionare ale serviciului.

 Art. 2.  Stabilirea cuantumului ajutorului de care va beneficia personalul, se va face de către directorul Serviciului Public Patrimoniu cu avizul Comisiei constituite conform H.C.L.  nr.  287/2002.

 Art. 3.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.