Hotărârea nr. 105/2003

OBIECT: APROBARE REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI CONSTITUITA POTRIVIT ART. 9 DIN H.C.L. NR. 287/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 APRILIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORT

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 105

din data de 7 aprilie 2003

 

 Obiect: aprobare Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei constituită potrivit art. 9 din H.C.L.  nr. 287/2002;


 Consiliul Local al Municipiului  Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 aprilie  2003;
 Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate nr. ad. 1.815/2003, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de coordonare, monitorizare şi control a activităţii Serviciului Public Patrimoniu;
 Având în vedere art. 9 din H.C.L. nr.  287/2002, Legea nr. 326/2001 privind serviciile de gospodărire comunală şi art.6 din H.C.L. nr. 66/2003 privind aprobarea organigramei aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului  Braşov;
 În temeiul art. 38,  lit. i din Legea nr. 215/2001 şi al art. 15 alin. 1 şi 2 din O.G. nr. 35/2002 aprobată şi modificată prin Legea nr. 673/2002,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de coordonare, monitorizare şi control a activităţii Serviciului Public Patrimoniu, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.


 Art. 2.  Membrii Comisiei de coordonare, monitorizare şi control vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.