Hotărârea nr. 104/2003

OBIECT: APROBAREA STATULUI DE FUNCTII, ORGANIGRAMEI SI BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI ALE SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 APRILIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. A

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 104

din data de 7 aprilie 2003

 


 Obiect: aprobarea statului de funcţii, organigramei şi bugetului de venituri şi cheltuieli  ale  Serviciului Public Patrimoniu;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 aprilie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. ad. 1.815/2003 şi raportul de specialitate privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei Serviciului Public Patrimoniu;
 Având în vedere prevederile art. 6 şi art. 9 din H.C.L. nr. 66/2003;
 În temeiul art. 38, lit. e şi i , art. 46 şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, precum şi art. 91 din Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Patrimoniu, conform anexelor nr. 1 şi 2, părţi integrante din prezenta hotărâre.


 Art. 2. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Patrimoniu, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.


 Art. 3. Personalul - funcţionari publici - din Direcţia Gospodărie - Oraş din aparatul propriu al Consiliului Local, mai puţin personalul din Serviciul Tehnic-Investiţii şi Serviciul Administrativ, se transferă în interesul  serviciului, începând  cu data prezentei hotărâri, păstrându-şi gradul şi clasa.
 

 Art. 4. Spaţiile situate în sediul Primăriei Municipiului Braşov din  B-dul  M. Kogălniceanu nr. 23, et. I şi IV, împreună cu toate mijloacele fixe şi obiecte de inventar aflate în acestea, se transmit în folosinţă gratuită a  Serviciului Public Patrimoniu, pe durata funcţionării acestuia.
 

 Art. 5.  Art. 2 şi 3 din H.C.L. nr. 287/2002, se modifică conform prevederilor art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre.


 Art. 6. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2003.

 Art. 7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă H.C.L. nr. 54 din 24 februarie 2003, H.C.L. nr. 55/2003 şi orice altă prevedere contrară.


 Art. 8.  Primarul  Municipiului Braşov şi Serviciul Public Patrimoniu vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.