Hotărârea nr. 103/2003

OBIECT: APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 78/2002 (LOCATAR S.C. OANCEA S.R.L.) ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 31 MARTIE 2003; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 73

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 103

din data de 31 martie 2003

 

 Obiect:  aprobarea încheierii unui act adiţional  la contractul de închiriere nr. 78/2002 (locatar S.C. OANCEA S.R.L.) ;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov,  întrunit în şedinţă la data de 31 martie 2003;
 Analizând raportul de specialitate nr. 738/2003, al Serviciului Ocupare Locuri Publice Neamenajate din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 78/2002  (locatar  S.C.  OANCEA  S.R.L.) ;
 Având în vedere prevederile art. 11.1 din contractul de închiriere nr. 78/2002 şi dispoziţiile H.C.L. nr. 210/2002, modificată şi completată prin H.C.L. nr. 215/2002, precum şi a prevederilor H.C.L. nr. 287/2002;
 În temeiul art. 38, lit. f şi g şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1.  Se aprobă încheierea actului adiţional la contractul de închiriere nr. 78 din 31.01.2002 încheiat între municipiul Brasov, în calitate de locator şi  S.C. OANCEA S.R.L., în calitate de locatar, aprobat prin H.C.L. nr. 408/2001, prezentat în anexă, parte integrantă la prezenta.


  Art. 2.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

                         ANEXA   

                        la H.C.L. nr. 103 din 31 martie 2003

 


ACT ADITIONAL nr.             din                    .
la contractul de inchiriere nr.78 din 31.01.2002
privind inchirierea terenului situat in mun. Brasov, cartier Triaj avand ca destinatie amenajarea unei platforme comerciale

 


Art.1. Capitolul I “Partile Contractante” din contractul de inchiriere nr.78/31.01.2002 se modifica astfel, in temeiul H.C.L. nr.210/2002, republicata conform H.C.L. nr.215/2002:

Prezentul contract se incheie intre:
1. CONSILIUL LOCAL al mun. BRASOV prin SERVICIUL PUBLIC PATRIMONIU, reprezentat de dl. LOGA Mugur – Director, cu sediul in Brasov, str. Nicolae Balcescu nr.64, telefon/fax nr.0268/477636, avand cont nr.50.06.14836210 deschis la Trezoreria Municipiului Brasov si cod fiscal 14836210, in calitate de LOCATOR,
si
2. S.C. OANCEA S.R.L. cu sediul in Brasov, jud.Brasov, str. Grivitei, nr.50A, bl.15, sc.A, ap.6,  inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J/08/774/1991, cod fiscal R 1114836, avand cont nr.1246534 deschis la Banca Agricola – filiala Brasov, reprezentata legal de dl. OANCIA PETRU – Asociat unic, in calitate de LOCATAR.

Art.2. Se modifica articolele 3.1, 4.1, 5.2 lit.d), 11.2, din contractul de inchiriere nr. 78 din 31.01.2002, in conformitate cu prevederile art.11.1 din contract, astfel:

 Art.3.1. Pretul inchirierii terenului, conform art. 2 lit.c) din H.C.L. nr.408/2001, este de 550 lei/m.p./zi, adica 0.0163 USD/m.p./zi (1 USD = 33’558 lei la data de 04.12.2002 – paritate comunicata de B.N.R.), pentru suprafata efectiv destinata efectuarii de acte de comert, suprafata ce se va determina pe baza autorizatiei de constructie, a planului de situatie vizat spre neschimbare si a unui proces-verbal de constatare  in teren incheiat intre reprezentantii partilor la data finalizarilor partiale ale constructiilor.
Lunar, partile vor incheia procesul-verbal de la alineatul precedent, pana in data de 25 a fiecarei luni, prin care se va actualiza suprafata destinata efectuarii comertului. Procesul-verbal se va incheia in 3 (trei) exemplare, cate un exemplar revenind partilor contractante si cel de al treilea urmand a fi transmis serviciului specializat in incasarea chiriilor, prin grija Serviciului Public Patrimoniu.
La data finalizarii totale a lucrarilor, al carei termen maxim va fi data de 31.12.2003, conform autorizatiei de constructie si planului de situatie vizat spre neschimbare se va incheia un proces-verbal de constatare prin care se va stabili suprafata totala ce va sta la baza calculului chiriei pana la data incetarii contractului.

Dupa termenul prevazut in aliniatul precedent, in cazul nefinalizarii lucrarilor de amenajare, pretul chiriei va fi stabilit la suprafata totala specificata in autorizatia de constructie si a planului de situatie vizat spre neschimbare, indiferent de stadiul executarii lucrarilor de amenajare. Acest pret al chiriei, astfel stabilit, va fi achitat de locatar pana la incetarea contractului de inchiriere.

Art.  4.1. Plata chiriei se face de catre locatar in contul locatorului deschis la Trezoreria municipiului Brasov nr. 21220207 / 4384206, incepand cu data de 04.12.2002, data incheierii primului proces-verbal de dare in folosinta partiala a platformei comerciale, la pretul stabilit conform art. 3.1.
 
Art.5.2 lit.d) Locatarul are obligatia ca, in termen de 30 (treizeci) de zile de la data  semnarii prezentului act aditional, sa depuna o garantie de buna executie in valoare egala cu obligatia de plata catre locator pentru primele trei luni de activitate, urmand ca aceasta sa fie actualizata, in termen de 30 (treizeci) de zile de la data incheierii procesului verbal incheiat la finalizarea lucrarilor, pentru diferenta de chirie de la acea data si cea in baza careia s-a constituit garantia, la nivelul a trei luni. Plata se va efectua in lei la paritatea ROL/USD comunicata de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua efectuarii platii. Garantia de buna executie se va recalcula pana la data de 31 martie a fiecarui an, in functie de paritatea ROL/USD comunicata de Banca Nationala a Romaniei din ziua actualizarii acesteia si va fi depusa in contul locatorului.
 
Art.11.2. Fac parte integranta din prezentul contract: HCL nr.92/2001, HCL nr.408/2001, procesul-verbal de predare-primire, precum si procesele-verbale de constatare in teren intocmite conform art.3.1.

Art.3. Se completeaza capitolul 11 “Dispozitii finale” din contractul de inchiriere, conform prevederilor art.11.1, cu doua noi articole, care vor avea urmatorul continut:

Art.11.5. In cazul raportarii monedei nationale la o alta valuta, de catre Banca Nationala a Romaniei, pretul de inchiriere se va raporta la noua paritate comunicata de catre BNR, incepand cu luna urmatoare comunicarii acesteia.

Art.11.6. Daca ulterior incheierii contractului, locatorul devine platitor de T.V.A., locatarul va suporta majorarea chiriei cu valoarea T.V.A., incepand cu data la care locatorul devine platitor de T.V.A.”

Art.4. Celelalte prevederi din contractul de inchiriere raman neschimbate.

Art.5. Prezentul act aditional s-a incheiat astazi, _________________, in patru exemplare de o valoare egala, un exemplar pentru locatar si trei exemplare pentru locator, fiecare exemplar continand 2 (doua) pagini.