Hotărârea nr. 102/2003

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. MAIOR CRANTA F.N. ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIAR REIT RADU NICOLAE TRAIAN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 31MARTIE 2003; AN

 

 

H O T Ă R Â R E A    NR. 102

din data de 31 martie 2003

 

 Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Maior Cranţa F.N. în vederea   extinderii construcţiilor existente, beneficiar Reit Radu Nicolae Traian;

 

 Consiliul Local al Municipiului  Braşov,  întrunit în şedinţă la data de 31martie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 1.483/2003 prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Maior Cranţa F.N., în vederea extinderii construcţiilor existente;
 Având în vedere prevederile art.12,  lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) si art. 1, alin.  2 din Legea nr. 219/1998;
 În temeiul art. 38, lit.  f  şi art. 46 din Legea Administraţiei  Publice  Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1.  Se aprobă concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. Maior Cranţa  F.N., identificat  prin C.F nr. 22515 cu nr. top. 2068/6/4/26, în suprafaţă de 300,27 mp. aparţinând domeniului privat al Statului Roman, necesar extinderii construcţiilor  existente, către  Reit  Radu  Nicolae  Traian.      
     
 Art. 2.  Preţul terenului determinat în condiţii de piaţă, conform “Raportului de expertiză tehnică – evaluare “,  întocmit de ing. Mihai Grigoraşi, este de 7 USD/mp x 300,27 mp  = 2.101,9 USD revenind o redevenţă anuală de 0,28 USD/mp., ce va fi platită în lei la cursul comunicat de B.N R. pentru ziua în care se face plata.

 Art.  3.  Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani .

 Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 1475/2000 este pentru extinderea construcţiilor existente la imobilul înscris in C.F. nr. 22497 cu nr. top 2068/6/4/27.

 Art. 5.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.