Hotărârea nr. 101/2003

OBIECT: CONCESIONAREA DIRECTA A TERENURILOR AFERENTE GARAJELOR SITUATE ÎN BRASOV, STR.ALEEA LACRAMIOARELOR F.N.,CATRE CATARGIU VASILE, MILEA MARIA SI PAUNESCU ROXANA SIMONA, IUHAS GHEORGHE SI DORINA, DAN CISMAS -TEODOR ,,DRAGOMIRESCU MARIA SI GACIU CL

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 101

din data de 31 martie 2003

 

 Obiect: concesionarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov,    str.Aleea Lăcrămioarelor f.n.,către Catargiu Vasile, Milea Maria şi Păunescu  Roxana Simona, Iuhas Gheorghe şi Dorina,   Dan Cismas -Teodor , Dragomirescu Maria şi Gaciu Clara, Garbacea Ilie, Ittu Nicolae, Moga  Constantin Victor, Ciobanu Anton, Popa Dumitru şi Emoke, Musa Nicolae,  Crăciun Dumitru, Popa Florin-Mihail, Topală Ilie, Chesca Nicolae-Sorin şi  Moldoveanu Maria;

 

 Consiliul Local al Municipiului  Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 martie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 1.635/2003,  prin care se propune concesionarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, str. Aleea Lăcrămioarelor f.n.;
 Având în vedere H.C.L. nr. 21/2000, H.C.L. nr. 55/2001 şi art. 14 din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor);
 În temeiul H.C.L. nr. 21/2000, art. 38,  lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

 H O T Ă R Ă Ş T E:

 
 Art. 1.  Se recunoaşte dreptul de proprietate  al domnilor Catargiu Vasile, Milea Maria şi Păunescu Roxana Simona, Iuhas Gheorghe şi Dorina, Dan Cismas Teodor, Dragomirescu Maria şi Gaciu Clara, Garbacea Ilie, Ittu Nicolae, Moga Constantin Victor, Ciobanu Anton, Popa Dumitru şi Emoke, Musa Nicolae, Crăciun Dumitru,  Popa Florin-Mihail,  Topală Ilie, Chesca Nicolae-Sorin şi Moldoveanu Maria,  asupra imobilelor – garaje situate în Braşov, str. Aleea Lăcrămioarelor f.n. construite în baza A.C. nr. 120/74, A.C. nr. 181/74, A.C. nr. 204/75,  A.C. nr. 45/76.

 Art. 2. Se aprobă concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea Statului Roman, aferente garajelor situate în Braşov, str. Aleea Lăcrămioarelor f.n., ce se vor înscrie în C.F. nr. 13646 cu:
 - nr. top.  9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/1   - în suprafaţă de 24,42 mp către Catargiu Vasile ;
 - nr. top . 9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/2   - în suprafaţă de 23,68 mp către Milea Maria şi  Păunescu Roxana Simona ;
 - nr. top.  9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/3   - în suprafaţă de 23,68 mp către Iuhas Gheorghe şi  Dorina;
 - nr. top.  9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/6   - în suprafaţă de 23,68 mp către Dan Cismas –Teodor
 - nr. top.  9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/7   - în suprafaţă de 23,68 mp către Dragomirescu Maria  şi Gaciu Clara ;

 - nr. top.  9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/8   - în suprafaţă de 23,68 mp către Garbacea Ilie ;
 - nr. top.  9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/10 - în suprafaţă de 23,68 mp către Ittu Nicolae ;
 - nr. top.  9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/11 - în suprafaţă de 23,68 mp către Moga Constantin  Victor ;
 - nr. top.  9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/12   - în suprafaţă de 23,68 mp către Ciobanu Anton ;
 - nr. top.  9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/13   - în suprafaţă de 23,68 mp către Popa Dumitru şi  Emoke ;
 - nr. top.  9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/15  - în suprafaţă de 23,68 mp către Musa Nicolae ;
 - nr. top.  9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/16  - în suprafaţă de 23,68 mp către Craciun Dumitru ;
 - nr. top.  9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/18  - în suprafaţă de 23,68 mp către Popa Florin-Mihail ;
 - nr. top.  9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/19  - in suprafaţă de 23,68 mp către Topala Ilie ;
 - nr. top.  9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/20 - în suprafaţă de 23,68 mp către Chesca Nicolae- Sorin
 - nr. top.  9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/23 -  în suprafaţă de 24,42  mp către  Moldoveanu  Maria;  
 

 Art. 3.  Preţul terenurilor  menţionate la art. 2, este de 25 USD/mp, revenind o redevenţă anuală de 1 USD/mp.


 Art. 4.  Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.


 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.