Hotărârea nr. 100/2003

OBIECT: PRELUNGIRE CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE PENTRU LOCUINTELE DE NECESITATE REPARTIZATE CONFORM H.C.L. NR. 409/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 31 MARTIE 2003; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. AD 1.8

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 100

din data de 31 martie 2003

 

 Obiect: prelungire contracte de închiriere pentru locuinţele de necesitate repartizate  conform H.C.L.  nr.  409/2002;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 martie 2003;
 Analizând raportul de specialitate nr. ad 1.810/2003,  cu privire la prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele de necesitate repartizate conform H.C.L. nr. 409/2002,
 Având în vedere prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, H.G. nr. 1.275/2000, H.C.L. nr.  409/2002,
 In temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:
  


 Art. 1. Se revocă schimbarea destinaţiei din locuinţă socială în locuinţă de necesitate pentru o perioadă de 6 (şase) luni, a apartamentului nr.1, scara B, situat în  imobilul din Braşov, str. Lînii nr. 42, destinaţie stabilită conform H.C.L. nr.  409/2002, art. 1.

 Art. 2.  Se revocă art.3 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 409/2002.

 Art. 3.  Se aprobă prelungirea termenului prevăzut în contractul de închiriere al locuinţei de necesitate situată în Braşov, str.Lînii nr. 42, sc. A, ap. 12, atribuită familiei Szasz Stefan, cu 6 (şase) luni.

 Art. 4.   Se aprobă prelungirea termenului prevăzut în contractul de închiriere al locuinţei de necesitate situată în Braşov, str. Jupiter nr.  2, sc. C, ap. 36, atribuit familiei Dima Catinca, cu 6 (şase) luni.

 Art. 5. Termenul prevazut la art. 1,  pct.  b din Hotărârea Consiliului Local nr. 461/2002 se prelungeşte cu 6 luni.

 Art. 6. Serviciul Public Patrimoniu va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.