Hotărârea nr. 10/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - SEDIU FIRMA, DEPOZIT, GARAJ - CALEA FELDIOAREI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IANUARIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ANEXATA SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL SERV

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 10

din data de 27 ianuarie 2003

 

 

 

Obiect:  aprobare P.U.D. - Sediu firmă, depozit, garaj - Calea Feldioarei;

 


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2003;  
Analizând Expunerea de motive anexată şi raportul de specialitate al  Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, înregistrate cu nr. T. 41.310/2002,  prin care s-a propus aprobare P.U.D. - Sediu firmă, depozit, garaj - Calea Feldioarei;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
În temeiul art. 38, lit. c şi k şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1.  Se aprobă P.U.D. - Sediu de firmă, depozit, garaj - Calea Feldioarei iniţiat de S.C. COMPLEX Braşov S.R.L. şi elaborat de arh. Ileana Filipescu.


Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.