Hotărârea nr. 1/2003

OBIECT: APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV PE LUNILE IANUARIE - FEBRUARIE 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 13 IANUARIE 2003; ANALIZÂND REFERATUL NR. 1.260/2003 AL DIRECTIEI ECO

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 1

din data de 13 ianuarie 2003

     


Obiect:  aprobarea bugetului local al Municipiului Braşov pe lunile
     ianuarie - februarie 2003;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 13 ianuarie 2003;
Analizând referatul nr. 1.260/2003 al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea bugetului local al Municipiului Braşov pe lunile ianuarie - februarie 2003;
Având în vedere prevederile art. 5, alin. 1, art. 20, alin. 4, din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale, Legea nr. 631/2002, privind bugetul de stat pe anul 2003;
In temeiul  art. 38 lit. d şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă repartizarea de credite bugetare aferente lunilor ianuarie şi februarie, până la concurenţa sumei de 153.104.440 mii lei, conform anexei.


Art.  2.  Categoriile de credite menţionate la art. 1, vor face parte din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 şi vor fi incluse în proiectul de buget pe anul 2003.

 

Art. 3. Primarul  Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


             ANEXA

            la  H.C.L. nr. 1 din 13 ianuarie 2003

 

                                                                                                                         -  mii lei -

Cod
indicator     Denumire indicator                              Buget aprobat IANUARIE-FEBRUARIE 2003
4802           Venituri proprii                                                               74,517,310
3202           Cote defalcate din  impozitul pe salarii                                         0
3302           Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
                    pentru bugetele locale                                                                  0
340201       Cote defalcate din impozitul pe venit                            78,587,130

340202        Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
                    echilibrarea bugetelor locale                                                         0
340203        Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
                    subvenţionarea energiei termice                                                   0
340204        Sume alocate de consiliul judeţean pentru
                    echilibrarea bugetelor locale 0
                   TOTAL  VENITURI                                                         153,104,440

 
 
5102            Autorităţi publice                                                                7,525,028
5702            Învăţământ                                                                       82,880,300
5802            Sănătate                                                                             1,247,775
5902            Cultură                                                                                5,647,548
6002            Asistenţă socială                                                               10,180,013
6302            Servicii de dezvoltare publică şi locuinţe                           38,339,730
6802            Transporturi                                                                          4,089,846
6902            Alte acţiuni economice                                                                       0
7202            Alte acţiuni                                                                                 44,200
8402            Transferuri către alte bugete                                                              0
9502             Fond de rezervă                                                                                0
9602             Cheltuieli cu destinaţie specială                                          3,150,000
                     TOTAL CHELTUIELI                                                        153,104,440