Hotărârea nr. 99/2000

OBIECT: INSUSIRE "RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA - EVALUARE",PRIVIND CONCESIONAREA DIRECTA A TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR.N.TITULESCU NR.19, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIARI: GEORGESCU NICOLAE SI GEORGESCU EMILIA. CONSILIUL L

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  99

din data de 10 aprilie 2000

OBIECT: însuşirea raportului de expertiză tehnică-evaluare, vizând concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. N. Titulescu nr. 19, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiari: Georgescu Nicolae şi Georgescu Emilia

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 10 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. 7.885/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, prin care se propune concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. Nicolae Titulescu nr. 19, necesar extinderii construcţiilor existente, beneficiari: Georgescu Nicolae şi Georgescu Emilia,

Având în vedere art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată şi art. 84 din Legea nr. 69/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 152,76 m.p., situat în Braşov, str. Nicolae Titulescu nr. 19, identificat prin C.F. nr. 11335, cu nr.top. (6727/33/2-6727/35/2)/1, aparţinând domeniului privat al Statului Român, necesar extinderii construcţiilor existente, către Georgescu Nicolae şi Georgescu Emilia.

      ART. 2. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică-evaluare întocmit de ing.ec. Larion Decebal, privind identificarea şi evaluarea terenului situat în Braşov, str. Nicolae Titulescu nr. 19, identificat prin C.F. nr. 11335 cu nr.top. (6727/33/2-6727/35/2)/1, în suprafaţă de 152,76 m.p., către Georgescu Nicolae şi Georgescu Emilia.

Preţul terenului determinat în condiţii de piaţă, conform expertizei este de 20.315.000 lei, adică 1100,85 USD (1 USD = 18.454 lei la data de 31.01.2000) revenind o redevenţă anuală de 0,29 USD/m.p., ce va fi plătită în lei, la cursul comunicat de BNR, pentru ziua în care se face plata.

Concesionarea terenului se va face pe durata existenţei construcţiei conform art. 19 din Legea nr. 50/1991, republicată.

      ART. 3. Se radiază din C.F. nr. 11335, cu nr.top. (6727/33/2-6727/35/2)/1, dreptul de servitute înscris la poziţia C 16.

Se radiază din C.F. nr. 11993, cu nr.top. 6727/21/b/II şi nr.top. 9727/21/b/III/b, dreptul de servitute înscris la poziţia 21.

      ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI PREDA