Hotărârea nr. 98/2000

OBIECT: APROBARE BILANT R.A.T. BRASOV, PE ANUL 1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 10 APRILIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.9.720/4.04.2000, AL DIRECTIEI ECONOMICE, ÎN CARE SE PROPUNE APROBAREA BILANTULUI CONTA

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  98

din data de 10 aprilie 2000

OBIECT: aprobarea bilanţului R.A.T. Braşov, pe anul 1999

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 10 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. 9.720/04.04.2000 al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea bilanţului contabil şi contului profit şi pierdere al R.A. Transport braşov, pe anul 1999,

Având în vedere prevederile cap. 1.2.3. al. 4 din Normele metodologice privind întocmirea, verificarea şi centralizarea bilanţurilor contabile ale agenţilor economici pe anul 1999 şi O.G. nr. 23/1996,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      Articol unic: Se aprobă bilanţul contabil şi contul profit şi pierdere al Regiei Autonome de Transport Braşov, pe anul 1999, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  

Preşedinte de şedinţă,

ŞTEFAN   ROGOZ

 

ANEXà                 

la H.C.L. nr. 98/2000           

                                                             mii lei

 • Venituri din exploatare ............................. 125.602.075
 • Venituri financiare .................................     439.971
 • Venituri excepţionale ...............................     226.910
 • VENITURI TOTALE ..................................... 126.268.956
 • Cheltuieli pentru exploatare ........................ 124.188.934
 • Cheltuieli financiare ...............................     897.371
 • Cheltuieli excepţionale .............................     775.532
 • CHELTUIELI TOTALE ................................... 125.843.837
 • Rezultatul brut al exerciţiului .....................     425.119
 • Impozitul pe profit .................................     171.037
 • REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI  .....................     254.082

                 PROFIT ...................................     254.082