Hotărârea nr. 97/2000

OBIECT: APROBAREA BILANTULUI R.A. TERMO BRASOV, PE ANUL 1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 10 APRILIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.10.089/4.04.2000, AL DIRECTIEI ECONOMICE, ÎN CARE SE PROPUNE APROBAREA BILANT

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  97

din data de 10 aprilie 2000

OBIECT: aprobarea bilanţului R.A. TERMO Braşov pe anul 1999

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 10 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. 10.089/04.04.2000 al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea bilanţului contabil şi contului profit şi perdere al R.A. TERMO Braşov, pe anul 1999,

Având în vedere prevederile cap. 1.2.3 al. 4 din Normele metodologice privind întocmirea, verificarea şi centralizarea bilanţurilor contabile ale agenţilor economici pe anul 1999 şi O.G. nr. 23/1996,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      Articol unic: Se aprobă bilanţul contabil şi contul profit şi perdere al Regiei Autonome TERMO Braşov, pe anul 1999, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     

Preşedinte de şedinţă,

ŞTEFAN  ROGOZ

ANEXà               

la H.C.L. nr. 97/2000        

                                                        mii lei

 • Venituri din exploatare ............................ 220.105.485
 • Venituri financiare ................................      53.147
 • Venituri excepţionale ..............................   2.583.994
 • VENITURI TOTALE .................................... 222.742.626
 • Cheltuieli pentru exploatare ....................... 213.559.692
 • Cheltuieli financiare ..............................      29.957
 • Cheltuieli excepţionale ............................  22.853.182
 • CHELTUIELI TOTALE .................................. 236.442.831
 • Rezultatul brut al exerciţiului .................... -13.700.205
 • Impozitul pe profit ................................
 • REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI                       -13.700.205

          PIERDERE                                          13.700.205