Hotărârea nr. 96/2000

OBIECT: PARTICIPAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV LA PROIECTUL DE PARTENERIAT DE MEDIU "ECOLINKS". CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 3 APRILIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.T 7.953/15.03.2000, AL SERVICIULUI STRA

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  96

din data de 3 aprilie 2000

OBIECT: participarea Primăriei Municipiului Braşov la proiectul de parteneriat de mediu "ECOLINKS"

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 3 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. T 7.953/15.03.2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului, prin care se propune participarea Primăriei Municipiului Braşov la proiectul de parteneriat de mediu "Ecolinks",

Având în vedere prevederile Legii Protecţiei Mediului nr. 137/1995, art. 24, litera f, ale Ordonanţa Guvernului nr. 33/1995, privind colectarea şi reciclarea deşeurilor, art. 14,

În temeiul art. 20, litera v şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă participarea Primăriei Municipiului Braşov la proiectul de parteneriat de mediu "Ecolinks", intitulat "Reducerea volumului de deşeuri prin colectare selectivă".

      ART. 2. Se aprobă participarea financiară a Primăriei Municipiului Braşov, la acest proiect cu suma de 16.700 USD.

      ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA