Hotărârea nr. 95/2000

OBIECT: APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR DE ACHIZITIE SI EFECTUAREA DE CHELTUIELI NECESARE ORGANIZARII ALEGERILOR LOCALE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 3 APRILIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.10.029/2000, AL DI

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  95

din data de 3 aprilie 2000

OBIECT: aprobarea demarării procedurilor de achiziţie şi efectuarea de cheltuieli necesare organizării alegerilor locale

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 3 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. 10.029/2000 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Gospodărire Oraş, prin care se propune aprobarea demarării procedurilor de achiziţie şi efectuarea de cheltuieli necesare organizării alegerilor locale,

Având în vedere art. 5 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

       ART. 1. Se aprobă demararea procedurilor de achiziţie şi efectuarea de cheltuieli necesare organizării alegerilor locale.

       ART. 2. Cheltuielile efectuate până la aprobarea bugetului local pe anul 2000, în temeiul art. 1, vor fi incluse în bugetul local pe anul 2000.

       ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA