Hotărârea nr. 94/2000

OBIECT: COMPLETAREA H.C.L. NR.66/2000 (COLABORAREA CU S.C. ZYS S.R.L.) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 3 APRILIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.10.042/2000, AL DIRECTIEI PATRIMONIU, SERVICIUL EVIDENTA SI ADMINIS

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 94

din data de 3 aprilie 2000

OBIECT: completarea H.C.L. nr. 66/2000 (colaborarea cu S.C. ZYS S.R.L.)

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 3 aprilie 2000,

Analizând referatul nr.10.042/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2000 (colaborarea cu S.C.ZYS S.R.L.),

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă modificarea art. 6.2. d din contractul de colaborare cu S.C. ZYS S.R.L., aprobat prin H.C.L. nr. 66/2000, în sensul că termenul de finalizare al lucrărilor de investiţii se modifică de la 3 la 5 (cinci) ani.

      ART. 2. Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de colaborare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2000, conform anexei la prezenta hotărâre.

      ART. 3. Hotărârea nr. 66/2000, astfel modificată, va fi republicată.

      ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA

ANEXà                   

la H.C.M. nr. 94           

ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE COLABORARE ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRAŞOV ŞI 

S.C. ZYS S.R.L. BRAŞOV, APROBAT PRIN H.C.L. NR. 66/2000

Art. 1. Se completează art. 2.1., referitor la obiectul contractului, prin introducerea următoarelor aliniate:

(2) Restaurarea "Turnului Alb" va consta din realizarea a cel puţin următoarelor lucrări:

  • lucrări de construcţie la structura de rezistenţă;
  • refacerea accesului în turn şi a galeriilor din lemn interioare;
  • refacerea acoperişului;
  • realizarea utilităţilor, respectiv alimentarea cu apă, gaz metan, curent electric, canalizare;
  • conservarea vegetaţiei existente şi plantarea suplimentară de arbori şi plante decorative;
  • realizarea de căi de acces;
  • săpături arheologice;

(3) Exploatarea "Turnului Alb" va consta din realizarea următoarelor obiective:

sală de expoziţie;

restaurant;

terasă estivală;

parcare.

Art. 2. Se modifică art. 6.2., litera "a" referitor la aportul partenerului P2, după cum urmează:

a - Să realizeze prin efort propriu lucrările de restaurare şi exploatare  definite conform obiectivului de activitate. În acest sens se obligă să investească minim suma de 21.000.000.000 (douzecişiunumiliarde) lei, în termenul prevăzut în contract pentru finalizarea lucrărilor.

Art. 3. Se modifică art. 6.2., litera "c", după cum urmează:

c - Nu va încheia nici un fel de act sau fapt juridic care ar putea greva aportul lui P1, precum şi imobilele prin destinaţie aduse ca investiţie.

Art. 4. Se completează art. 6.2., litera "e" prin introducerea unui nou aliniat.

Părţile convin de comun acord să renegocieze plata minimă prevăzută de prezentul articol, în funcţie de actele normative aflate în vigoare la data începerii activităţii.

Art. 5. Se completează art. 6.2. prin introducerea literei "k":

k - Se obligă  să depună spre aprobare Consiliului Local un studiu de fezabilitate privind exploatarea "Turnului Alb", în termen de un an de la semnarea contractului.

Art. 6. Se completează art. 9.1., prin introducerea  unui nou alineat, după  cum urmează:

P2 consimte ca P1 să solicite, ori de câte ori crede de cuviinţă, actele contabile depuse la toate organele fiscale.

Art. 7. Se completează art. 9.4. prin introducerea unui alineat nou, după cum urmează:

P2 se obligă să-i comunice lui P1, orice modificare a prezentului contract.

Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi ____________________________, în şase exemplare.

MUNICIPIUL BRAŞOV                                       S.C. ZYS S.R.L. BRAŞOV

PRIMAR,                                                     ADMINISTRATOR,

IOAN GHIŞE                                              KADAS-ILUNA IOSIF

VIZAT,

DIRECŢIA PATRIMONIU,

MUGUR D. LOGA

DIRECŢIA IMPOZITE, TAXE LOCALE

ROMULUS VLÃDOIU

SERVICIUL CONTENCIOS,

ADRIAN PUŞDERCÃ

 

ANEXà         

la H.C.M. nr. 94    

CONTRACT DE COLABORARE

NR. _____________/______________

I. PÃRŢILE CONTRACTANTE

- Municipiul Braşov, reprezentat legal prin domnul IOAN GHIŞE - primar, cu sediul în Braşov, B-dul Eroilor nr. 8, tel. 068/416550, având cont nr. 21.22.02.07 deschis la Trezoreria Braşov şi cod fiscal nr. 4384206, denumit în continuare partenerul 1 (P1) şi

- S.C. ZYS S.R.L., cu sediul în Braşov, str. Hărmanului nr. 94, bl. 8, ap. 22, înmatriculată în Oficiul Registrului Comerţului din Braşov cu nr. J08/712/1993, cod fiscal R3623992/1993, având cont curent nr. 24.11000008505502 deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin domnul KADAS-ILUNA IOSIF, în calitate de administrator identificat prin BI seria G.D. nr. 0867508 eliberat la data de 21.04.93 de Poliţia Municipiului Braşov, denumit în continuare partenerul 2 (P2).

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Obiectul contractului îl constituie colaborarea între cei doi parteneri, definiţi potrivit cap.I, în vederea restaurării şi exploatării Turnului Alb - monument istoric, obiectiv înschis în C.F. nr. 1 cu nr.top. 2132/1/2/1/1/1/1, în suprafaţă totală de 1625 m.p. (construcţie şi teren aferent), conform expertizei tehnice nr. 1257/6/1999, întocmită de expertul tehnic Barbu Valter.

III. APORTUL PÃRŢILOR ÎN CADRUL COLABORÃRII

Art. 3.1. Aportul partenerului 1 (P1):

- Pune la dispoziţia P2 construcţia şi terenul aferent Turnului Alb - monument istoric, identificat conform expertizei menţionate la art. 2 (anexa 2), pentru restaurarea şi exploatarea acestuia.

ARt. 3.2. Aportul partenerului 2 (P2):

a) Asigură integral finanţarea restaurării şi exploatării Turnului Alb monument istoric, conform anxei la prezentul contract de colaborare (pct. 1, 2, 3);

b) Lucrările de restaurare ale Turnului Alb - monument istoric, se vor realiza cu respectarea Legii nr. 50/1991, republicată, cu avizul Direcţiei Monumentelor Istorice din Ministerul Culturii, precum şi cu avizul Autorităţii Naţionale în Turism.

IV. DURATA CONTRACTULUI

Art. 4.1. Durata prezentului contract de colaborare este de 25 ani de la data semnării acestuia.

ARt. 4.2. La terminarea duratei contractului, acesta se prelungeşte cu acordul părţilor, epntru alte perioade ce se vor conveni, acord ce urmează să survină cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării prezentului contract.

Art. 4.3. În cazul în care prezentul contract încetează, toate investiţiile vor intra necondiţionat şi fără plată în patrimoniul Municipiului Braşov.

VI. CONDUCEREA COLABORÃRII

Art. 5.1. Organizarea şi conducerea activităţilor se realizează de P2, care se obligă să desfăşoare o activitate de ţinută profesională în scopul realizării obiectului ce şi-au propus partenerii, în cele mai bune condiţii. În acest scop:

a) asigură încadrarea şi coordonarea personalului care desfăşoară activităţi pentru restaurarea şi exploatarea Turnului Alb - monument istoric;

b) asigură întreţinerea permanentă a Trunului Alb şi a terenului aferent, pentru a putea fi exploatate în bune condiţii;

c) conduce o evidenţă contabilă pentru întreaga activitate a colaborării specifică unui centru de profit.

Art. 5.2. P1 are dreptul de a se informa, monitoriza şi controla activitatea colaborării, precum şi modul în care îşi îndeplineşte obligaţiile P2.

VI. OBLIGAŢIILE PÃRŢILOR

Art. 6.1. Obligaţiile partenerului 1 (P1):

a) Să pună la dispoziţia P2 construcţia şi terenul aferent Turnului Alb - monument istoric, ce face obiectul colaborării şi să asigure P2 de folosirea lor netulburată.

b) În cazul în care execută lucrări de interes public, la limita amplasamentului ce face obiectul colaborării, să înştiinţeze P2 despre intenţia sa, cu cel puţin 3 luni înainte.

Art. 6.2. Obligaţiile partenerului 2 (P2):

a) Să realizeze prin efort financiar propriu lucrările de restaurare şi exploatare a Trunului Alb - monument istoric şi a terenului aferent.

b) Îşi asumă întreaga responsabilitate a organizării, coordonării, gestionării şi realizării activităţii colaborării. Această obligaţie o va efectua permanent pe toată durata colaborării, prin personal propriu, cu profesionalism şi eficienţă economică.

c) Nu va încheia nici un fel de act sau fapt juridic care ar putea greva aportul P1, fără acordul scris al acestuia.

d) Să obţină autorizaţiile necesare restaurării Turnului Alb - monument istoric în maxim 1 (unu) an de la data semnării contractului de colaborare şi să finalizeze lucrările în masim 5 (cinci) ani de la obţinerea autorizaţiilor.

e) După expirarea duratei menţionate la art. 6.2., litera "d", va plăti trimestrial 20% din profitul net obţinut din exploatarea obiectului colaborării, dar nu mai puţin de 1.000 USD ce vor fi exprimaţi în lei la cursul comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua în care se face plata, iar regularizările se vor face la perioade de 6 luni de zile, cu ocazia depunerii bilanţului la organele fiscale. Această prevedere contractuală se va modifica funcţie de reglementările emise de Banca Naţională a României cu privire la modalitatea de comunicare a parităţii leu/USD, ori a altor acte normative.

f) Să nu desfăşoare activităţi comerciale în perioada de graţie menţionată la art. 6.2., litera "d", în caz contrar vor decurge obligaţiile de plată înscrise la art. 6.2., litera "e".

h) Întocmeşte toate evidenţele contabile în care să se reflecte activitatea colaborării şi asigură achitarea drepturilor P1, în condiţiile şi termenele prevăzute în prezentul contract.

h) Pune la dispoziţia P1, spre analiză şi verificare, toate evidenţele contabile referitoare la prezenta colaborare, în mod necondiţionat, ori de câte ori i se solicită.

i) Este obligat să respecte normele PSI, de Protecţie Muncii şi Protecţiei Sociale şi cele edictate de Ministerul Turismului, în vigoare, în cadrul acţiunilor de organizare şi desfăşurare a activităţilor în spaţiul pus la dispoziţie.

j) Se obligă să nu schimbe destinaţia bunului ce face obiectul prezentul contract.

VII. SANCŢIUNI

Art. 7.1. În cazul în care P2 nu respectă clauzele prezentului contract, acesta se reziliază unilateral şi necondiţionat, dacă după o înştiinţare prealabilă de 30 zile P2 nu înlătură cauza ce a produs această situaţie. Toate investiţiile făcute până în momentul rezilierii de către P2, intră în patrimoniul Municipiului Braşov fără plată.

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 8.1. Încetarea contractului de asociere se face prin:

a) expirarea duratei contractului;

b) acordul părţilor;

c) dispariţia uneia dintre părţi.

IX. DISPOZIŢII FINALE

Art. 9.1. Având în vedere scopul în care s-a încheiat prezentul contract şi obiectul pe care acesta urmează a-l realiza, partenerii se angajează să îndeplinească cu bună credinţă obligaţiile ce şi le-au asumat.

9.1.1. Eventualele neînţelegeri ce ar putea surveni în derularea contractului, se vor soluţiona operativ pe cale amiabilă şi numai în situaţii extreme se vor adresa pentru soluţionarea lor instanţelor de judecată.

ARt. 9.2. Nici o modificare nu poate fi adusă prezentului contract decât prin acrodul scris al ambelor părţi.

Art. 9.3. Forţa majoră şi cazul fortuit apără partenerii de răspundere.

9.3.1. Partenerul care se află în situaţie de forţă majoră sau caz fortuit este obligat să-l anunţe pe celălalt partener în termen de 10 (zece) zile de la data luării la cunoştinţă a acestora, precum şi de la încetarea lor.

ARt. 9.4. Eventualii succesori ai partenerilor se vor subroga în drepturile şi obligaţiile pe care le au antecesorii lor, derivate din prezentul contract.

Art. 9.5. Prezentul contract s-a încheiat astăzi _______________________, la Braşov, în 6 (şase) exemplare, toate fiind considerate originale, din care la partenerul 1 - 4 (patru) exemplare şi la partenerul 2 - 2 (două) exemplare.

 

      MUNICIPIUL BRAŞOV                                    S.C. ZYS S.R.L.

           PRIMAR                                           ADMINISTRATOR

         IOAN  GHIŞE                                       IOSIF KADAS-ILUNA

VIZAT:

       DIRECŢIA PATRIMONIU                                 

          MUGUR D. LOGA

     DIRECŢIA IMPOZITE, TAXE LOCALE

           ROMULUS VLÃDOIU

       SERVICIUL CONTENCIOS

          ADRIAN  PUŞDERCÃ