Hotărârea nr. 93/2000

OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV ÎN CALITATE DE ORGANIZATOR LA SARBATOAREA JUNILOR. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 3 APRILIE 2000;ANALIZÂND REFERATUL NR.7.529/2000, AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN CARE SE

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 93

din data de 3 aprilie 2000

OBIECT: participarea Municipiului Braşov în calitate de organizator la Sărbătoarea Junilor

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 3 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. 7.529/2000 al Direcţiei Economice, prin care se propune participarea Municipiului Braşov, la organizarea Sărbătorii Junilor din Scheii Braşovului,

În temeiul art. 20, litera o şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă participarea Municipiului Braşov, în calitate de organizator la Sărbătoarea Junilor Braşov.

      ART. 2. Se aprobă plata din bugetul local a cheltuielilor materiale, organizate de Sărbătoarea Junilor, în limita sumei de 65.000.000 lei.

      ART. 3. Plata cheltuielilor din bugetul local se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare.

      ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA