Hotărârea nr. 91/2000

OBIECT: OBLIGATIA ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI DE A PROCEDA LA INSCRIPTIONAREA LA LOC VIZIBIL DIN STRADA A ADRESEI ACTUALIZATE PENTRU FIECARE SCARA DE BLOC. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 3 APRILIE 2000; ANALIZÂ

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 91

din data de 3 aprilie 2000

OBIECT: obligarea asociaţiilor de proprietari de a proceda la inscripţionarea la loc vizibil din stradă a adresei actualizate pentru fiecare scară de bloc

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 3 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. 7.989/13.03.2000 al Direcţiei Relaţii Comunicare - Biroul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari şi solicitarea Serviciului de Ambulanţă Braşov, prin care se propune obligarea asociaţiilor de proprietari de a proceda la inscripţionarea la loc vizibil din stradă a adresei actualizate pentru fiecare scară de bloc;

Având în vedere prevederile art. 34, litera e din Legea Locuinţei nr. 114/1996, republicată, precum şi prevederile art. 2, litera b din Legea privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor nr. 32/1968,

În temeiul art. 20, literele m, n şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. În termen de 5 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, persoanele fizice şi juridice din Municipiul Braşov, proprietarii de clădiri şi terenuri, vor proceda la inscripţionarea, pe plăcuţe tipizate, conform modelului ales de Primărie, la loc vizibil din stradă, a adresei actualizate pentru fiecare scară de bloc.

      ART. 2. Persoanele fizice şi juridice vor asigura permanent conservarea şi actualizarea respectivelor inscripţionări.

      ART. 3. Serviciul Administrare Străzi, în acelaşi termen prevăzut la art. 1, va asigura montarea ân intersecţiile din Municipiul Braşov, a unor indicatoare cu străzile ce se formează din acestea.

      ART. 4. Nerespectarea prevederilor art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre, se va sancţiona cu o amendă de 500.000 lei.

      ART. 5. Contravenţiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată şi se sancţionează pe baza procesului-verbal de contravenţie de către primar şi de împuterniciţii acestuia.

      ART. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA