Hotărârea nr. 90/2000

OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR.27/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 3 APRILIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.8.297/2000, AL SERVICIULUI ADMINISTRARE PIETE DIN CADRUL DIRECTIEI PATRIMONIU, PRIVIND MODIFICAREA H.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 90

din data de 3 aprilie 2000

OBIECT: modificarea H.C.L. nr. 27/1999

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 3 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. 8.297/2000 al Serviciului Administrare Pieţe din cadrul Direcţiei Patrimoniu, privind modificarea H.C.L. nr. 27/1999,

Având în vedere anexa 3 din Legea nr. 213, H.G. nr. 19/1996, H.C.L. nr. 55/1996, H.C.L. nr. 98/1998,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă (magazine), aflate în perimetrul locurilor publice de desfacere amenajate din Municipiul Braşov (pieţe şi platforme comerciale).

      ART. 2. Destinaţia, durata închirierii şi preţul de pornire al licitaţiei vor fi în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 27/1999, H.C.L. nr. 55/1996, H.C.L. nr. 98/1998.

      ART. 3. Se actualizează cuantumul amenzilor prevăzute în H.C.L. nr. 27/1999, art. 46, urmând a avea următorul conţinut:

"Faptele prevăzute la art. 45, alin. (2), literele c, f, g, h, se sancţionează cu amendă între 450.000 şi 1.500.000 lei, celelalte contravenţii sancţionându-se conform prevederilor legale în vigoare".

      ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA