Hotărârea nr. 89/2000

OBIECT: MODIFICAREA SI COMPLETAREA H.C.L. NR.286/1999, PRIVIND ÎNSUSIREA BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 3 APRILIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL N

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 89

din data de 3 aprilie 2000

OBIECT: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 286/1999, privind însuşirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 3 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 19.780/1999/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, cu privire la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 286/1999,

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, H.G. nr. 548/1999, adresei nr.ad. 19.780/1999 a Companiei APA R.A., H.G. nr. 186/1997 şi O.U.G. nr. 26/1997,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă revocarea poziţiilor 60, 61, 62, 66, 67 (pag. 62, 63) şi poziţiilor 1-68 (pag. 70-75) şi poziţia 18 de la pag. 247 (Hotel Tâmpa), din anexa la H.C.L. nr. 286/1999.

      ART. 2. Se respinge punctul de vedere exprimat în contestaţia nr. 19.780/1999 a Consiliului Judeţean Braşov, referitor la poziţia 63, pag. 63 şi poziţiile 7-13, de la pag. 247, poziţia 454 de la pag. 262 (Leagănul de Copii), din anexa la H.C.L. nr. 286/1999, ca fiind nefondat.

      ART. 3. Se aprobă modificarea anexelor B şi C din H.C.L. nr. 286/1999, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se aprobă completarea anexei G din H.C.L. nr. 286/1999, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       ART. 4. Anexa la H.C.L. nr. 286/1999, modificată, va fi republicată.

      ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA