Hotărârea nr. 88/2000

OBIECT: TIPARIREA MONOGRAFIEI MUNICIPIULUI BRASOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 3 APRILIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.6.048/2000, AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN CARE SE PROPUNE FINANTAREA DIN BUGETUL LOCAL A A

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 88

din data de 3 aprilie 2000

OBIECT: tipărirea Monografiei Municipiului Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 3 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. 6.048/2000 al Direcţiei Economice, prin care se propune finanţarea din bugetul local a acţiunii de elaborare şi tipărire a Monografiei Municipiului Braşov,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă plata de la capitolul 51 "Autorităţi Publice" din bugetul pe anul 2000 - a sumei de 72.000.000 lei, necesară pentru activitatea de tipărire a "Monografiei Municipiului Braşov", în limba română şi în limba engleză.

      ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA