Hotărârea nr. 87/2000

OBIECT: APROBAREA "REGULAMENTULUI DE TOALETARE ARBORI SI ARBUSTI DE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV. VALORIFICAREA MATERIALULUI LEMNOS REZULTAT.AMENAJAREA ZONELOR VERZI ÎN MUNICIPIUL BRASOV" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT Î

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 87

din data 3 aprilie 2000

OBIECT: aprobarea Regulamentului de toaletare arbori şi arbuşti de pe domeniul public al Municipiului Braşov. Valorificarea materialului lemnos rezultat. Amenajarea zonelor verzi în Municipiul Braşov.

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 3 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. T 9.904/2000 al Direcţiei Gospodărire Oraş, Serviciul Administrare Domeniu Public, Curăţenie Oraş, prin care se propune spre aprobare Regulamentul de toaletare arbori şi arbuşti de pe domeniul public al municipiului Braşov. Valorificarea materialului lemnos rezultat. Amenajarea zonelor verzi în municipiul Braşov,

Având în vedere prevederile Legii Mediului nr. 137/1995, art. 60, literele d şi f,

În temeiul art. 20, litera p şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă Regulamentul de toaletare arbori şi arbuşti de pe domeniul public al municipiului Braşov. Valorificarea materialului lemnos rezultat. Amenajarea zonelor verzi în municipiul Braşov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     ART. 2. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 74/1996, republicată prin H.C.L. nr. 3/1997.

    ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA

ANEXà                      

la H.C.L. nr. 87/2000                                 

 

                                    R E G U L A M E N T

 • de toaletare şi tăiere arbori şi arbuşti de pe domeniul public şi privat al Municipiului Braşov
 • de valorificarea materialului lemnos rezultat
 • de amenajarea zonelor verzi în Municipiul Braşov

CAP. I TOALETÃRI DE ARBORI ŞI ARBUŞTI ÎN MUNICIPIUL BRAŞOV

Art. 1. Definiţie:

Toaletările sunt operaţiuni ce au drept scop suprimarea anumitor părţi dintr-un arbore în vederea modificării creşterii naturale şi dirijării sevei către ramuri mai bine plasate. Prin toaletare se dă plantei o anumită formă asigurându-se abundenţa şi frumuseţea înfloririi.

Art. 2. Epoci de toaletare (perioade optime de toaletare):

Epocile de toaletare la arbori şi arbuşti sunt următoarele:

a) toaletări de iarnă (repaos vegetativ) - se execută în perioada 15 noiembrie - 30 martie;

b) toaletări de vară

În primul caz, toaletările se execută începând cu luna noiembrie şi până la sfârşitul lunii martie, cu excepţia perioadelor cu temperaturi foarte scăzute (mai mici de -15°), pentru a se evita dezbinarea şi ruperea ramurilor.

În al doilea caz toaletările se fac în perioada de vegetaţie şi se aplică numai ramurilor uscate ce pot fi uşor identificate.

Cu excepţia celor două situaţii descrise mai sus se interzice orice tip de intervenţie asupra arborilor şi arbuştilor.

Art. 3. Aprobarea toaletărilor de arbori:

Toaletările de arbori şi arbuşti de pe domeniul public al Municipiului se aprobă de către serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov numai în situaţia în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:

 • împiedică pătrunderea luminii naturale în locuinţe,
 • coronamentul deranjează reţelele edilitare aeriene sau împiedică vizibilitatea semnelor de circulaţie;
 • periodic, pentru formarea coroanei şi regenerarea ei
 • în cazul în care acoperişul, terasele sau pereţii sunt afectate de coronament
 • în cazul în care, în urma calamităţilor naturale, vor prezenta ramuri rupte, necesitând intervenţii pentru refacerea aspectului coroanei.

Art. 4. Toaletări ce se aplică speciilor conifere.

Speciile de conifere pot suferi intervenţii prin toaletare doar în următoarele situaţii:

 • când exemplarul prezintă vârfuri duble se va îndepărta unul din acestea;
 • când exemplarul prezintă ramurile de la bază uscate (datorită aglomerării ramurilor), acestea se vor rări, îndepârtându-se prin tăiere cât mai aproape de trunchi.

În afara celor două situaţii descrise mai sus se interzice cu desăvârşire orice intervenţie asupra arborilor şi arbuştilor răşinoşi.

Art. 5. Aprobarea pentru toaletări de arbori şi arbuşti în Municipiul Braşov în condiţiile stipulate la art. 3, se acordă de către serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiul Braşov, la solicitarea:

 • persoanelor fizice;
 • asociaţiilor de proprietari;
 • agenţi economici;
 • societăţilor comerciale.

Art. 6. Toaletarea arborilor de pe domeniul public al Municipiului Braşov, se execută numai de către agenţi economici împuterniciţi de Primăria Municipiului Braşov, cheltuielile legate de aceste operaţiuni fiind suportate de către Primăria Municipiului Braşov.

Art. 7. Toaletările arborilor situaţi pe terenuri proprietate personală precum şi în cazul terenurilor aflate în administrarea unor agenţi economici sau societăţi comerciale, se pot face numai după obţinerea avizului de la serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, cheltuielile fiind suportate de proprietari sau administratorii legali.

Lucrările se vor executa în aceste cazuri de agenţi economici autorizaţi.

Art. 8. Materialele rezultate în urma toaletărilor de pe domeniul public al Municipiului Braşov şi de pe terenurile proprietate nu va fi depozitat pe domeniul public sau lângă punctele de colectare a deşeurilor menajere.

CAP. II. TÃIERI DE ARBORI ŞI ARBUŞTI ÎN MUNICIPIUL BRAŞOV

Art. 9. Defrişările (tăieri de la bază) arborilor şi arbuştilor foioşi şi răşinoşi se aprobă de către serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, cu avizul Agenţiei de Protecţie a mediului, la solicitarea:

 • persoanelor fizice;
 • asociaţiilor de proprietari;
 • agenţilor economici;
 • societăţilor comerciale.

Tăierile exemplarelor uscate, din aliniamentele stradale vor fi executate de cître Primăria Municipiului Braşov.

Art. 10. Tăierile arborilor şi arbuştilor de pe domeniul public şi privat al Municipiului Braşov se aprobă (avizează) numai în următoarele condiţii:

 • arborii sunt total uscaţi;
 • sistemul radicular deranjează reţelele edilitare subterane (aspect confirmat de societăţile comerciale care le exploatează),
 • în caz de calamităţi naturale (vânt, furtună, ploi torenţiale) sau accidente de circulaţie (lovirea de către autovehicule a arborilor din aliniamentele stradale),
 • în cazul în care se constată întrepătrunderi a coroanelor arborilor situaţi în grupuri, datorate nerespectării distanţelor minime de plantare, fiind împiedicată dezvoltarea acestora;
 • arborii sunt situaţi pe amplasamentul noilor construcţii pentru care s-a obţinut autorizaţia de construire;
 • sunt plantaţi la o distanţă mai mică de:

- 5 m faţă de zidurile clădirilor cu ferestre;

- 3 m faţă de zidurile clădirilor fără ferestre.

Art. 11. Cererea de tăiere a unui arbore se va face de către persoanele fizice şi juridice afectate sau de către asociaţia de proprietari. În situaţia imobilelor cu mai mulţi locatari, cererea de tăiere va avea semnătura (acordul) tuturor locatarilor din imobilul respectiv sau după caz a tuturor locatarilor de pe scară.

Art. 12. Persoanele fizice sau juridice care solicită tăierea arborilor din motivele expuse mai sus, nu vor primi avizul favorabil decât cu condiţia achitării contravalorii a 5 puieţi de arbori din speciile ce vor fi indicate în avizul de tăiere, la preţurile existente la data solicitării, cu excepţia instituţiilor finanţate de la bugetul local.

Achiziţionarea materialului şi plantarea se vor face de serviciul de specialitate de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov în zonele deficitare din municipiu.

Contravaloarea puieţilor de arbori va fi achitată la Casieria Primăriei Municipiului Braşov, în contul 2831020108 - "Plantări Arbori". Sunt scutite de taxă persoanele fizice al căror venit lunar este mai mic decât salariul minim pe economie.

Art. 13. Primăria Municipiului Braşov va suporta cheltuielile legate de tăierea arborilor în cazul în care aceştia sunt situaţi:

 • pe domeniul public
 • în curţile şcolilor, grădiniţelor, spitalelor,
 • alte situaţii finanţate de la bugetul local.

În cazul arborilor situaţi pe domeniul public şi privat al Municipiului Braşov, în incinte administrate de: agenţi economici, societăţi comerciale sau în curţile imobilelor administrate de RIAL, tăierea arborilor se va face după obţinerea autorizaţiei de tăiere, cheltuielile fiind suportate de administratorul legal, iar masa lemnoasă rezultată va fi valorificată de Primăria Municipiului Braşov.

Art. 14. În incinta curţilor proprietate particulară distanţele la care se plantează arbori, sunt cele stipulate în art. 607-609 Cod Civil:

 • 2 m, faţă de gardul ce desparte cele două proprietăţi, pentru arbori înalţi;
 • 1/2 m pentru celelalte plantaţii şi garduri vii.

Pe terenurile proprietate persoanlă, tăierile de arbori se execută respectându-se prevederile art. 9-12, cheltuielile legale de tăiere vor fi suportate de proprietar, acesta urmând a valorifica şi masa lemnoasă rezultată.

Art. 15. Tăierile de nuci se vor face respectându-se prevederile Legii nr. 11/1974, acordându-se autorizaţie de tăiere doar în situaţia în care:

 • au cel puţin 1/3 din coroană uscată,
 • se află pe suprafeţe pe care s-au autorizat amplasamente de noi construcţii;
 • dezrădăcinaţi din cauze naturale.

Autorizaţia de tăiere a nucilor se eliberează numai în situaţia în care proprietarul terenului sau cel care îl administrează se obligă să planteze pe teren propriu sau aparţinând domeniului public 3 puieţi de nuci tineri, pentru fiecare nuc ce urmează a fi tăiat (art. 22 din Legea nr. 11/1974) sau să achite contravaloarea celor trei puieţi, la Casieria Primăriei Municipiului Braşov, la preţurile existente la data solicitării.

Art. 16. Tăierile de arbori şi arbuşti ce sunt necesare ca urmare a:

 • schimbării destinaţiei suprafeţelor de zona verde prin amenajarea parterelor de bloc în spaţii cu altă destinaţie;
 • amenajare de parcări;
 • amplasarea tonetelor pe zone verzi;
 • amplasarea oricărui tip de construcţii pe zonele verzi se vor face numai după obţinerea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construcţie însoţit de planul de replantare avizat de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, în care se va menţiona materialul dendrologic ce va fi plantat precum şi termenul de execuţie.

Solicitantul va reface cu mijloace proprii zona verde afectată, sub îndrumarea serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov sau va achita la Primăria Municipiului Braşov contravaloarea materialului dendrologic ce urmează a fi defrişat şi a manoperei necesare replantării, la tarifele practicate la data solicitărilor, urmând ca reamenajarea zonei verzi să fie executată de agenţi economici împuterniciţi de către Primăria Municipiului Braşov, în zone stabilite de aceasta.

Art. 17. Avizele de săpături şi ale altor tipuri de intervenţii pentru întreţinerea reţelelor edilitare suterane care afectează suprafeţe de zone verzi vor fi însoţite de planul de reamenajare vizat de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, cu specificarea termenului de execuţie.

Reamenajarea zonelor vezi afectate se va realiza în aceleaşi condiţii ca cele prevăzute la art. 16.

Art. 18. Nerespectarea termenelor de execuţie prevăzute în autorizaţia de tăiere, stipulate în art. 16 şi 17 se va sancţiona conform prezentului Regulament.

Art. 19. Distrugerea prin orice mijloace a arborilor, arbuştilor, florilor şi gazonului (prin decojire, cioplire, tăiere, turnare de substanţe toxice la sistemul radicular, turnarea de asfalt sau pietriş pentru înfiinţarea de parcări neautorizate, etc.), din perimetrul asociaţiilor de proprietari, parcuri, scuaruri, aliniamente stradale sunt interzise cu desăvârşire.

Pentru identificarea celor ce se fac vinovaţi de aspectele prezentate mai sus, vor fi antrenaţi toţi factorii de răspundere (asociaţiile de proprietari, Corpul Gardienilor Publici, ofiţeri şi subofiţeri ai Ministerului de Interne şi ai Jandarmeriei).

Art. 20. Neidentificarea persoanelor fizice din cadrul asociaţiilor de proprietari ce se fac vinovate de distrugerea vegetaţiei ce compune zonele verzi din perimetrul respectivei asociaţii, datorită lipsei de colaborare dintre asociaţia de proprietari şi persoanele împuternicite să constate şi să aplice măsurile legale, va duce direct la sancţionarea asociaţiei în perimetrul căreia s-a săvârşit fapta.

Art. 21. Tăierile de arbori şi arbuşti în POIANA BRAŞOV

Având în vedere faptul că Poiana Braşov este staţiune turistică de interes naţional, tăierile de arbori şi arbuşti din perimetrul staţiunii indiferent de proprietarul terenului pe care sunt arborii, se vorface numai după obţinerea autorizaţiei de tăiere care se va elibera numai în următoarele condiţii:

plata taxei de tăiere, în valoare de 100.000 lei, pentru fiecare arbore tăiat, achitarea taxei condiţionând eliberarea avizului de tăiere;

persoanele fizice sau juridice ce solicită tăierea unui arbore foios sau răşinos vor fi obligate să replanteze 10 bucăţi puieţi de arbori din aceeaşi specie cu cea tăiată pentru fiecare arbore tăiat, în baza planului de replantare, vizat de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov şi care va însoţi documentaţia de urbanism.

Art. 22. Împodobirea Municipiului în perioada sărbătorilor de iarnă, cu exemplare de conifere tăiate din perimetrul Poienii Braşov, este posibilă numai cu condiţia obţinerii avizului de tăiere, după marcarea şi cubarea de către Ocolul Silvic a exemplarelor ce urmează a fi tăiate.

Se va limita tăierea, anual, la un număr de maximum 3 brazi sau molizi pentru împodobirea Municipiului, folosindu-se în mod deosebit exemplarele naturale de conifere ce urmează a fi tăiate.

Se va liita tăierea, anual, la un număr de maximum 3 brazi sau molizi pentru împodobirea Municipiului, folosindu-se în mod deosebit exemplarele naturale de conifere afalte în parcuri şi scuaruri.

Societăţile comerciale şi agenţii economici din raza Municipiului Braşov care solicita Primăriei Municipiului Braşov, conifere pentru împodobire, sunt obligate să achite contravaloarea a 10 puieţi de arbori din aceeaşi specie cu exemplarul tăiat precum şi taxa de tăiere stipulată la art. 21.

CAP. III. VALORIFICAREA MATERIALULUI LEMNOS REZULTAT ÎN URMA TÃIERILOR DE ARBORI DE PE DOMENIUL PUBLIC

Art. 23.  Serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, prin deplasarea în teren va constata oportunitatea solicitării de tăiere a arborilor sau arbuştilor, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 9.

Art. 24. Arborii aprobaţi prin tăiere vor fi marcaţi şi cubaţi de către Ocolul Silvic Braşov sau alţi agenţi autorizaţi în acest sens, la solicitarea Primăriei Municipiului Braşov şi în prezenţa delegatului acesteia.

Art. 25. Cantitatea de masă lemnoasă rezultată în urma tăierii de arbori de pe domeniul public şi privat al Municipiului Braşov, înscrisă în Actul de Punere în Valoare, emis de Ocolul Silvic, se va înregistra în contabilitatea Primăriei, urmând a fi valorificată în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Depozitarea masei lemnoase se va face pe terenuri aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului, iar paza acestuia se va asigura de către Corpul Gardienilor Publici sau alte persoane împuternicite prin predarea pe bază de proces-verbal a masei lemnoase.

Art. 26. Instituţiile bugetare finanţate de la bugetul local şi categoriile de persoane cu situaţie socială deosebită pot beneficia de cantităţile necesare de material lemnos pentru încălzire fără plata contravalorii acestuia în baza Dispoziţiei emise de Primar.

În situaţia în care materialul lemnos rezultat în urma tăierilor autorizate de pe domeniul public al Municipiului Braşov, executate de persoane fizice şi juridice, este însuşit de către aceştia, respectivii vor suporta sancţiunile prevăzute de prezentul Regulament.

CAP. IV. AMENAJÃRI ŞI REAMENAJÃRI DE ZONE VERZI

Art. 27. Amenajările de zone verzi în Municipiul Braşov se fac prin plantări de arbori, arbuşti, flori anuale, bienale şi perene precum şi prin gazonări.

Art. 28. Amenajarea zonelor verzi precum şi reamenajarea celor existente se va face numai în baza unui proiect de amenajare sau reamenajare aprobat de Consiliul Local Braşov.

Art. 29. Proiectele privind reamenajarea zonelor vezi vor fi eimse de instituţii autorizate în acest sens în colaborare cu serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

Art. 30. Plantările materialului dendro-floricol în funcţie de specii se va executa în următoarele epoci (având în vedere condiţiile climatice din Municipiul Braşov):

 • pentru flori anuale          - luna mai
 • pentru flori bienale          - 15 octombrie - 15 noiembrie sau 15 martie - 15 aprilie
 • pentru flori perene           - 15 octombrie - 15 noiembrie sau 15 martie - 15 aprilie
 • arbuşti (gard viu, trandafiri etc.), în perioada de repaos vegetativ    - 1 noiembrie - 31 martie
 • puieţi de arbori                 - 1 noiembrie - 31 martie

Art. 31. Se interzice amenajarea zonelor verzi prin plantări de arbori şi arbuşti pe domeniul public de către persoane fizice sau juridice fără acordul (avizul) scris al serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

Art. 32. Plantarea aliniamentelor stradale şi a intersecţiilor se vor executa pe bază de documentaţie tehnică de specialitate, respectându-se standardele prevăzute în STAS-ul nr. 11210/1988.

CAP. V. SANCŢIUNI

Art. 33. Încălcarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, constituind contravenţie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în alt fel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni.

Aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre, se face în baza Legii nr. 32/1968, cu excepţia art. 25, 26 şi 27, după cum urmează:

 • cu amenda cuprinsă între:

- 2.500.000 - 4.000.000 lei pentru persoane fizice şi

- 3.000.000 - 5.000.000 lei pentru persoane juridice

care încalcă prevederile art. 2, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 31, 32.

 • cu amenda cuprinsă între:

- 3.000.000 - 5.000.000 lei pentru persoane fizice

- 5.000.00 - 10.000.000 lei pentru persoane juridice

care încalcă prevederile art. 13, 19, 20 24, 35.

 • cu amenda cuprinsă între:

- 7.000.000 - 10.000.000 lei pentru persoane fizice şi

- 10.000.000 - 20.000.000 lei pentru persoane juridice

care încalcă prevederile art. 15, 16, 17, 18, 21, 22.

Art. 34. Contravenţiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată şi sancţionează în baza procesului-verbal de contravenţie, de către Primar sau persoanele împuternicite de Primarul Municipiului, de organele de poliţie, jandarmerie, Corpul Gardienilor Publici şi inspectorii Agenţiei pentru Protecţia Mediului.

ARt. 35. Contravenientul are obligaţia reparării prejudiciului adus prin săvârşirea faptei contravenţionale.

La redactarea prezentului Regulament s-a folosit următorul material bibliografic:

 • Florin Petrescu - "Lucrări de întreţinere parcuri şi grădini" - Editura Ceres 1983;
 • Filofteia Neagu - "Spaţii Verzi" - Editura Didactică şi Pedagogică, 1980,
 • V. Sonea, L. Palade, A. F. Iliescu - "Arboricultura ornamentală şi arhitectura peisageră" - Editura Didactică şi Pedagogică, 1980,
 • V. Sonea, A. Pavel, N. Ailincăi, E. Selaru  - "Floricultura" - Editura Didactică şi Pedagogică, 1980,
 • Victor Stănescu - "Dendrologie" - Editura Didactică şi Pedagogică, 1979,
 • Codul Silvic - Ediţia 1999
 • Codul Civil - Editura Argessis, 1996.