Hotărârea nr. 83/2000

OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.66/1996. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 3 APRILIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.2.397/2000, AL DIRECTIEI PATRIMONIU, SERVICIUL EVIDENTA, ADMINISTRARE IMOBILE,

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 83

din data 3 aprilie 2000

OBIECT: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 3 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. 2.397/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind modificarea nr.top. 9052/5/2, în suprafaţă de 8.804 m.p., în nr.top. 9052/4, în suprafaţă de 8.804 m.p., înscris în C.F. nr. 26.811,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Numărul top al terenului menţionat în art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 66/1996, se modifică din 9052/5/2 în nr.top. 9052/4, înscris în C.F. nr. 26.811.

     ART. 2. Restul prevederilor din H.C.L. nr. 66/1996 rămân neschimbate.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA