Hotărârea nr. 82/2000

OBIECT: INTOCMIREA DOCUMENTATIILOR DE IDENTIFICARE, DEZMEMBRARE SI EVALUARE A TERENURILOR AFERENTE GARAJELOR AMPLASATE CONFORM P.U.D. APROBAT PRIN H.C.L. NR.177/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 3 APRILIE 2

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 82

din data 3 aprilie 2000

OBIECT: întocmirea documentaţiilor de identificare, dezmembrare şi evaluare a terenurilor aferente garajelor amplasate conform P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 177/1999

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 3 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 11.045/1999/23.02.2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind întocmirea documentaţiilor de dezmembrare şi evaluare a terenurilor aferente garajelor amplasate conform P.U.D., aprobat prin H.C.L. nr. 177/1999,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 177/1999,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă întocmirea documentaţiilor de identificare, dezmembrare (pentru fiecare boxă de garaj) şi evaluare a terenurilor aferente garajelor amplasate conform P.U.D. Garaje Valea Cetăţii, aprobată prin H.C.L. nr. 177/1999 şi P.U.D. Garaje - Cartierul Tractorul, aprobat prin H.C.L. nr. 230/1999.

     ART. 2. Se aprobă alocarea sumei de 30.000.000 (treizecimilioane) lei, din bugetul local, capitolul "Studii-proiecte", în vederea organizării unei analize de oferte necesare desemnării expertului autorizat (persoană fizică sau juridică) ce va întocmi documentaţiile menţionate la art. 1.

     ART. 3. Contravaloarea documentaţiilor menţionate la art. 1 va fi recuperată din taxa de participare la licitaţie.

    ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA