Hotărârea nr. 81/2000

OBIECT: ESALONAREA LA PLATA A IMPOZITULUI PE MESERII ÎN SUMA DE 2.264.032 LEI SI A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE ÎN SUMA DE 1.599.196 LEI, CALCULATE LA DATA DE 02.02.2000,DATORATE DE NUMITUL MAZILU IOAN. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, Î

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 81

din data 3 aprilie 2000

OBIECT: eşalonarea la plată a impozitului pe meserii în sumă de 2.264.032 lei şi a majorărilor de întârziere aferente în sumă de 1.599.196 lei, calculate la data de 02.02.2000, datorate de numitul Mazilu Ioan

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 3 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. 400/15.02.2000 al Direcţiei Impozite, Taxe Locale, Serviciul Soluţionării Contestaţii Facilităţi Fiscale, prin care se propune eşalonarea la plată a debitului restant, în sumă de 3.863.228 lei, în şase rate lunare, începând cu luna aprilie 2000, reprezentând impozitul pe meserii şi majorările de întârziere aferente pentru perioada 1998-1999, calculate la data de 02.02.2000, datorate de numitul Mazilu Ioan,

Având în vedere prevederile O.G. nr. 11/1996, privind executarea creanţelor bugetare cu modificările ulterioare şi dispoziţiile H.G. nr. 714/1999, privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă eşalonarea la plată a debitului restant în sumă totală de 3.863.228 lei, în şase rate lunare, începând cu luna aprilie 2000, reprezentând impozitul pe meserii şi majorările de întârziere aferente, calculate la data de 02.02.2000, datorate de numitul Mazilu Ioan din Braşov, str. Hărmanului nr. 128, sc. D, ap. 14.

     ART. 2. Nerespectarea înlesnirilor la plată, altfel cum au fost acordate, conduce la pierderea valabilităţii aprobării, la calcularea majorărilor de întârziere pentru întreaga perioadă şi la începerea procedurii de executare silită.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA