Hotărârea nr. 8/2000

OBIECT: *MODIFICAREA ART.18 DIN REGULAMENTUL PENTRU PRACTICAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII DE TAXIMETRIE PE RAZA MUNICIPIULUI BRASOV, APROBAT PRIN H.C.L. NR.408/1999.* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 31 IANUARI

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 8

din data de 31 ianuarie 2000

OBIECT: modificarea art. 18 din Regulamentul pentru practicarea şi desfăşurarea activităţii de taximetrie pe raza Municipiului Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 408/1999

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 ianuarie 2000,

Analizând contestaţia S.C. MARANATHA-E S.R.L., înregistrată sub nr. ad. 849/2000, prin care se solicită prelungirea termenului pentru conformarea cu prevederile regulamentului aprobat prin H.C.L. nr. 408/1999,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se modifică art. 18 din Regulamentul pentru practicarea şi desfăşurarea activităţii de taximetrie pe raza Municipiului Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 408/1999, care va avea următorul conţinut:

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, agenţii economici se vor prezenta la Serviciului Administrare Străzi, pentru obţinerea permisului de taximetrie.

        ART. 2. Regulamentul astfel modificat va fi republicat.

        ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA

ANEXà                    

la H.C.L. nr. 8/2000             

REGULAMENT

PENTRU PRACTICAREA ACTIVITÃŢII DE TAXIMETRIE ÎN MUNICIPIUL BRAŞOV

CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Prezentul regulament reglementează organizarea şi efectuarea transportului de persoane cu taximetre pe raza Municipiului Braşov.

Societăţile comerciale şi persoanele fizice autorizate potrivit Decretului-Lege nr. 54/1990, precum şi colaboratorii cu autoturisme proprii sau ale societăţilor comerciale vor putea desfăşura activitatea de taximetrie (transport persoane) pe raza Municipiului Braşov, numai în baza permisului de taximetrie emis de Primăria Municipiului Braşov.

Art. 2. Permisul de taximetrie este documentul care atestă dreptul deţinătorului acestuia de a efectua activitatea de taximetrie pe raza Municipiului Braşov, conform legii, în condiţii de calitate şi siguranţă, având achitate la zi obligaţiile financiare (impozite datorate bugetului local, taxă firmă, taxă reclamă etc.) şi este valabil pe 6 luni sau 12 luni pentru anul în curs, numai pe teritoriul administrativ al Municipiului Braşov.

Art. 3. Permisul de taximetrie va fi emis numai pentru persoane juridice, fizice autorizate, precum şi colaboratorii societăţilor comerciale care desfăşoară activitatea de taximetrie cu autoturisme proprii (înmatriculate în Braşov) - şi ai cărei beneficiari achită impozitele şi taxele locale, prevăzute de lege, la bugetul local al Municipiului Braşov.

Art. 4. Permisul de taximetrie va avea inscripţionate datele prezentate în Anexa nr. 1.

Art. 5. Modelul Permisului de taximetrie este cel stabilit prin grija Serviciului Administrare Străzi din cadrul Primăriei Municipiului Braşov şi va purta semnătura Primarului Municipiului Braşov, precum şi parafa corespunzătoare.

CAP. II. CONDIŢII IMPUSE PENTRU OBŢINEREA PERMISULUI DE TAXIMETRIE

Art. 6. Permisul de taximetrie este documentul nominal al autovehiculului aparţinând unui agent economic (societate comercială sau unei persoane fizice autorizate), cu condiţia îndeplinirii următoarelor:

a) autoturismul să fie omologat de către Registrul Auto Român, în vederea desfăşurării activităţii de taxi, conform H.G. nr. 594/1991, prin service-urile autorizate de Ministerul Transportului şi Registrului Auto Român;

b) aparatul de taxare să fie olologat de către Biroul Român de Metrologie,

c) conducătorul auto să fie apt pentru asemenea activitate, respectiv să fie atestat de către organele de poliţie şi să deţină calificarea necesară conform legii;

d) societatea de taximetrie sau filiala să aibă sediul în Braşov, unde va plăti impozitele şi taxele la nivelul comunităţii, iar autoturismele ce le deţin să fie înmatriculate în Braşov, cu respectarea Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 527/1997, art. 51.

Art. 7. Pentru a intra în posesia permisului pentru taximetrie agenţii economici care au ca obiect de activitate transportul de persoane cu taximetre trebuie să aibă în dotare autovehicule care îndeplinescu următoarele condiţii:

a) Certificatul de înmatriculare a autovehiculului să aibă menţionată o capacitate de maxim 5 persoane;

b) să aibă verificare tehnică specială pentru transport persoane conform H.G. nr. 594/1991;

c) să fie prevăzute cu aparate de taxare, iluminate şi dispuse vizibil, care să afişeze numărul de km, treptele de tarif pe km şi suma totală de plată. Aparatul va fi etalonat şi sigilat conform reglementărilor Institutului Naţional de Metrologie;

d) să fie prevăzute cu o casetă de culoare albă, fixată transversal pe acoperiş, iluminată din interior de un be cu putere maximă de 30 W având obligatoriu inscripţia TAXI şi numele firmei, numărul de telefon;

e) cadranul aparatului de taxat să fie permanent iluminat în timpul utilizării, astfel încât atât taximetristul cât şi călătorul să poată citi cu uşurinţă indicaţiile înregistrate;

f) să fie amplasat în interior, la loc vizibil, un ecuson pe care să se afle înscrise denumirea şi sediul agentului economic, numele şi prenumele conducătorului autoturismului, precum şi numărul permisului de taximetrie.

g) să prezinte toate condiţiile de siguranţă, comoditate şi curăţenie;

h) autovehiculul nu va avea elemente suplimentare faţă de modelul fabricaţiei (cârlige remorcă, oglinzi suplimentare etc.) ieşite din gabaritul maşinii, cu excepţia celor omologate de Registrul Auto Român.

ARt. 8. Condiţii ce trebuie îndeplinite de taximetrişti:

a) să aibă vârsta minimă de 21 ani;

b) să fie atestat de poliţie pentru prestarea activităţii de taximetrie;

c) să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru una din infracţiunile prevăzute la art. 22, alin. 4 din Decretul nr. 328/1966, completat cu H.G. nr. 890/1999,

d) să nu fi avut permisul de conducere anulat;

e) să nu fi avut suspendat dreptul de conducere, pentru consum de băuturi alcoolice în ultimii trei ani;

f să nu aibă cazier judiciar.

CAP. III. MODALITATEA DE ELIBERARE

Art. 9. În vederea eliberării permisului de taximetrie, solicitanţii vor prezenta un dosar cu următoarele documente:

 • cerere
 • lista autovehiculelor şi a conducătorilor auto (pentru societăţile comerciale)
 • copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului
 • copie după certificatul de înmatriculare al agentului economic
 • copie după atestatul conducătorului auto eliberat de Poliţie
 • copie după omologarea aparatului de taximetrie de la Biroul Român de Metrologie
 • copie după autorizaţia emisă în baza Decretului-Lege nr. 54/1990 (pentru persoanele fizice autorizate)
 • să facă dovada că societatea sau persoana fizică autorizată nu are datorii faţă de bugetul local
 • copie după permisele de conducere
 • chitanţă sau ordinul de plată vizat de banca pentru achitarea impozitului forfetar, conform H.C.L. nr. 7/1999
 • cazierele conducătorilor auto
 • dovada achitării taxei de autorizare pentru perioada de valabilitate a permisului de taximetrie.

Art. 10. În vederea obţinerii permisului de taximetrie proprietarul va prezenta autovehiculul pentru verificarea fizică inspectorului din cadrul Serviciului Administrare Străzi din Primăria Municipiului Braşov, pentru constatarea îndeplinirii condiţiior impuse în prezentul regulament.

ARt. 11. În cazul în care un mijloc de transport autorizat prin permisul de traximetrie pentru activitatea de taximetrie a fost avariat, scos din circulaţie, radiat, înstrăinat etc., proprietarul acestuia poate solicita eliberarea unui nou permis pentru un alt mijloc de transport din dotarea proprie, cu condiţia ca noul autovehicul să respecte condiţiile impuse în regulament. eliberarea unui nou permis se va face fără plata taxelor suplimentare, cu condiţia ca vechiul permis de taximetrie să fie predat pentru anulare. În caz de retragere din cadrul unei firme det axi, permisul va fi depus la Primăria Municipiului Braşov pentru anulare.

Art. 12. Permisul de taximetrie este valabil numai în original, aflându-se în permanenţă asupra deţinătorului. Permisul de taximetrie nu este transmisibil. De asemenea, numărul permisului de taximetrie va fi aplicat obligatoriu prin lipire de portiera din dreapta, faţă a autoturismului şi pe luneta în partea din dreapta sus, acesta procurându-se de la serviciul Administrare Străzi.

Art. 13. Pentru acordarea permiselor de taximetrie se percepe o taxă de autorizare în valoare de 120.000 lei/an, reprezentând cheltuieli cu tipărirea, evidenţa, procurarea autocolantelor reprezentând numerele permiselor de taximetrie ce se aplică pe portiera şi luneta autovehiculului.

Sumele rezultate din plata tarifelor pentru permisul de taximetrie şi cele cu titlu de contravenţie se vor vărsa în contul bugetului local al Municipiului Braşov.

CAP. IV.  OBLIGAŢII ŞI DREPTURI

Art. 14. Obligaţiile şi drepturile taximetriştilor:

a) conducătorii auto care desfăşoară activitatea de taximetrie pe raza Municipiului Braşov, numiţi taximetrişti, trebuie să deţină permanent la bordul autovehiculului, pe lângă documentele prevăzute la art. 44 din Decretul nr. 328/1966, completat cu H.G. nr. 890/1999, permisul de taximetrie, care va fi expus pe parbriz, în original, pe colţul din stânga jos;

b) să prezinte la solicitarea organelor de control împuternicite documentele solicitate;

c) aşteptarea clienţilor se va face numai în staţiile de taxi special amenajate, în limita locurilor stabilite. Este interzisă aşteptarea în staţiile taxi a unui număr mai mare de taxi-uri decât cel prevăzut;

d) intrarea în staţii se va face în rând în ordinea sosirii, se va păstra ordinea şi curăţenia în staţii taxi;

e) numărul maxim de călători admis va fi egal cu numărul menţionat în certificatul de înmatriculare;

f) este interzis taximetriştilor:

 • să staţioneze nejustificat cu taximetrul pe drumurile publice şi în locurile neamenajate ca staţii taxi;
 • să introducă în circulaţie autovehiculul cu defecţiuni ce pun în pericol securitatea traficului (circulaţia fără verificarea tehnică specială pentru transport persoane conform H.G. nr. 594/91),

g) să aibă o ţinută corspunzătoare şi o comportare civilizată faţă de călători;

h) taximetristul poate refuza politicos încărcarea şi transportarea obiectelor care pot murdări sau deteriora autoturismul;

i) întotdeauna să folosească drumul cel mai scurt şi cel mai uşor;

j) să respecte cu stricteţe tariful declarat, conectând adecvat aparatul de taxat la tarifele diferenţiate aprobate;

k) tariful declarat să fie afişat la loc vizibil.

CAP. V.  CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI

Art. 15. Constituie contravenţie la prezentul regulament următoarele fapte, dacă u au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni şi se sancţionează cu amendă agentul economic (societăţile comerciale sau persoanele fizice autorizate):

a) efectuarea de transporturi fără permis de taximetrie sau cu permis expirat şi încălcarea prevederilor art. 7, literele b, e şi g, art. 11, alin. 2 şi art. 14, literele a, b, f-2, j şi k. Se sancţionează cu amendă de la 1.600.000 - 2.000.000 lei;

b) Permisul de taximetrie poate fi suspendat pe o perioadă de 3 luni în cazul în care se constată că titularul permisului de taximetrie a repetat încălcarea prevederilor de la art. 15, litera b sau chiar anularea acestuia şi se anulează în cazul reprerării încălcării prevederilor de la art. 15, litera a. Permisul de taximetrie suspendat se poate reacorda la cererea agenţilor economici sau apersoanelor fizice autorizate în cazul aprobării contestaţiei depuse în termen de 48 ore la Primăria Municipiului Braşov.

Art. 16. Constatarea contravenţiilor se va face pe bază de proces-verbal de contravenţie conform Legii nr. 32/1968, de către împuterniciţii Primarului, în prezenţa organelor de Poliţie sau a gardienilor publici.

Art. 17. Suspendarea permisului de taximetrie exonerează Primăria Municipiului Braşov de restituirea taxelor de eliberare a acestora.

Art. 18. În termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, agenţii economici se vor prezenta la Serviciul Administrare Srăzi, pentru obţinerea permisului de taximetrie.

CAP. VI. DISPOZIŢII FINALE

Art. 19. Termenul limită pentru depunerea documentaţiei în vederea obţinerii permisului de taximetrie pentru anul următor este 30 noiembrie.

Pentru solicitanţii care încep activitatea de taximetrie după termenul maxim prevăzut de prezentul articol, cererile vor fi rezolvate în regim normal, prevăzut de legislaţia în vigoare.

Art. 20. Prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 februarie 2000.

 

ANEXA NR. 1         

 

(FAŢÃ)

ROMÂNIA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

 

Permis de taximetrie

nr. ________________ din_____________

Nr. înmatriculare __________________________

Marca autovehiculului _________________________

Conducător auto ______________________________

Seria taximetre ______________________________

Seria staţie radio _____________________________

Forma de organizare

(VERSO)

 • Nerespectarea condiţiilor prevăzute în regulamentul de taximetrie duce la anularea acestuia.
 • Acest permis este valabil doar în original.

 

SEMESTRUL I AN: ___________

SEMESTRUL II AN: ___________