Hotărârea nr. 79/2000

OBIECT: REVOCAREA H.C.L. NR.57/28 FEBRUARIE 2000,PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII DE ANCHETA REFERITOARE LA ACTIVITATEA S.C. RIAL S.R.L. SI A ADMINISTRATORULUI ACESTEIA. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DAT DE 3 APRILIE

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 79

din data 3 aprilie 2000

OBIECT: revocarea H.C.L. nr. 57/28 februarie 2000, având în vedere constituirea unei comisii de anchetă referitoare la activitatea S.C. RIAL S.R.L. şi a administratorului acesteia

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 3 aprilie 2000,

Analizând adresa nr. 896/2000 a Prefecturii Judeţului Braşov şi referatul nr. 9.099/2000 al Serviciului Contencios,

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     Articol unic: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 57/28 februarie 2000, privind constituirea unei comisii de anchetă referitoare la S.C. RIAL S.R.L. şi a administratorului acestuia.

Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA