Hotărârea nr. 78/2000

OBIECT: AMPLASAREA UNEI CONSTRUCTII PROVIZORII PE STR.VIOLETELOR F.N. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 3 APRILIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.7.079/01.03.2000, AL SERVICIULUI LIBERA INITIATIVA SI OCUPARE LOCURI P

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 78

din data 3 aprilie 2000

OBIECT: amplasarea unei construcţii provizorii pe str. Violetelor (f.n.)

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 3 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. 7.079/01.03.2000 al Serviciului Liberă Iniţiativă şi Ocupare Locuri Publice din Direcţia Patrimoniu, privind aprobarea amplasării unei construcţii provizorii pe str. Violetelor (f.n.),

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Violetelor (f.n.), conform schiţei anexă la prezenta hotărâre, în următoarele condiţii:

Destinaţia terenului: amplasarea unei construcţii provizorii cu profil de spaţiu comercial, respectându-se şi celelalte condiţii menţionate în regimul tehnic al certificatului de urbanism.

Durata închirierii: pe o perioadă nedeterminată, de la data adjudecării licitaţiei.

Suprafaţa terenului: 6 m.p.

Preţul de pornire al licitaţiei: este de 5.000 lei/m.p./zi, pentru suprafaţa ocupată de spaţiul comercial.

     ART. 2. Se aprobă caietul de sarcini pentru scoaterea la licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Violetelor (f.n.), pentru amplasarea unei construcţii provizorii, parte integrantă a prezentei hotărâri.

    ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA