Hotărârea nr. 74/2000

OBIECT:*INSUSIRE" RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA-EVALUARE",PRIVIND SCHIMBUL DE TERENURI ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI MARTELLI ILONA, MARTELLI ALFRED, OLAH SOFIA SI FUZI EVA" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 27 MA

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 74

din data 27 martie 2000

OBIECT: însuşirea Raportului de expertiză tehnică-evaluare, privind schimbul de terenuri între Municipiul Braşov şi Martelli Ilona, Martelli Alfred, Olah Sofia şi Fuzi Eva

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 martie 2000,

Analizând referatul nr. 9.834/1999/2000 al Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind schimbul de terenuri între Municipiul Braşov şi Martelli Alfred, Olha Sofia şi Fuzi Eva,

Având în vedere prevederile art. 84, alin. (3) din Legea nr. 69/1991, republicată şi art. 30 din H.G. nr. 525/1996,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se însuşeşte Raportul de expertiză tehnică-evaluare, întocmit de CS TRIMCAD S.A. şi Ec. Centu Aurel, parte integrantă din prezenta hotărâre, privind schimbul de terenuri între Municipiul Braşov şi Martelli Ilona, Martelli Alfred, Olah Sofia şi Fuzi Eva.

     ART. 2. Se aprobă schimbul de terenuri între Martelli Ilona, Martelli Alfred, Olah Sofia şi Fuzi Eva, proprietari ai terenului înscris în C.F. nr. 21514, cu nr.top. 9335/12/1/1-9336/2/c/1/1/1, în suprafaţă de 113,05 m.p., Martelli Ilona, proprietara terenului înscris în C.F. nr. 21830 cu nr.top. 9335/12/2/1/1-9336/2/c/1/2/1/1, în suprafaţă de 113,05 m.p., şi terenul înscris în C.F. nr. 20.923 cu nr.top. 9336/2/b/2, în suprafaţă de 311,90 m.p., proprietatea Statului Român.

     ART. 3. Terenul înscris în C.F. nr. 21514, cu nr.top. 9335/12/1/1-9336/2/c/1/1/1, în suprafaţă de 113,05 m.p. şi terenul înscris în C.F. nr. 21830 cu nr.top. 9335/12/2/1/1-9336/2/c/1/2/1/1, în suprafaţă de 113,05 m.p., trec în proprietatea Statului Român, la categoria de folosinţă drum.

Terenul înscris în C.F. nr. 20923 cu nr.top. 9336/2/b/2, în suprafaţă de 311,90 m.p., trece în proprietatea lui Martelli Alfred, Olah Sofia şi Fuzi va în cote indivize.

     ART. 4. Pentru diferenţa de teren de 85,8 m.p. cuprinsă în C.F. nr. 20923 cu nr.top. 9336/2/b/2, în suprafaţă de 311,90 m.p., a cărui valoare este de 424,8 USD, conform expertizei de evaluare întocmită de ec. Centu Aurel, se va face plata integrală la bugetul local, plătită în lei la cursul comunicat de BNR, pentru ziua în care se face plata, de către Martelli Ilona, Martelli Alfred, Olah Sofia şi Fuzi Eva.

    ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA