Hotărârea nr. 70/2000

OBIECT: AFILIEREA MUNICIPIULUI BRASOV LA ASOCIATIA INTERNATIONALA A ORASELOR INSTRUCTOR. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 27 MARTIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 8.245/10.05.1999, AL SERVICIULUI PROTOCOL, PR

 

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 70

din data 27 martie 2000

OBIECT: afilierea Municipiului Braşov la Asociaţia Internaţională a Oraşelor Instructor

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 martie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 8245/10.05.1999 al Serviciului Protocol, privind afilierea Municipiului Braşov la Asociaţia Internaţională a Oraşelor Instructor;

Având în vedere prevederile statutului Asociaţiei, obiectul de activitate şi principiile asociaţiei;

În temeiul art. 20, literele e, x şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă afilierea Municipiului Braşov la Asociaţia Internaţională a Oraşelor Instructor.

     ART. 2. Se aprobă plata cotizaţiei anuale în valoare de 1.000 USD.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA