Hotărârea nr. 69/2000

OBIECT: INTOCMIREA STUDIILOR DE FEZABILITATE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII RAMPEI ECOLOGICE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 27 MARTIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 9.156/2000, AL DIRECTIEI GOSPODARIRE ORAS, PRIN CA

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 69

din data 27 martie 2000

OBIECT: întocmirea studiilor de fezabiltiate în vederea construirii rampei ecologice

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 martie 2000,

Analizând referatul nr. T 9.156/2000 al Direcţiei Gospodărire Oraş, prin care se propune întocmirea studiului de fezabilitate pentru amenajarea unei rampe ecologice de către VEW-ENERGIE-DORTMUND şi S.C. COMPREST S.A.,

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă întocmirea studiilor de fezabilitate de către VEW-ENERGIE-DORTMUND şi S.C. COMPREST S.A., privind amenajarea unei rampe ecologice la Braşov.

     ART. 2. După întocmirea studiilor de fezabilitate acestea vor fi supuse analizei şi aprobării Consiliului Local.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA