Hotărârea nr. 68/2000

OBIECT: STABILIREA DESTINATIEI SUMELOR OBTINUTE DE CATRE S.C. RIAL S.R.L., DIN VÂNZAREA SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE SI A LOCUINTELOR. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 27 MARTIE 2000; AVÂND ÎN VEDERE PREVEDERIL

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 68

din data 27 martie 2000

OBIECT: stabilirea destinaţiei sumelor obţinute de către S.C. RIAL S.R.L., din vânzarea spaţiilor cu altă destinaţie şi a locuinţelor

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 martie 2000,

Având în vedere prevederile H.G. nr. 505/1998, precum şi ale Decretului-Lege nr. 61/1990 şi ale Legii nr. 85/1992,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     Articol unic: Destinaţia sumelor obţinute din vânzarea de către S.C. RIAL S.R.L., a locuinţelor şi a spaţiilor cu altă destinaţie, se va stabili odată cu aprobarea bugetului local al Municipiului Braşov, pe anul 2000.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA