Hotărârea nr. 66/2000

OBIECT: APROBAREA COLABORARII CU S.C. ZYS S.R.L., ÎN VEDEREA RESTAURARII SI EXPLOATARII TURNULUI ALB - MONUMENT ISTORIC. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 20 MARTIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.3390/2000, AL DIRE

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  66

din data de 20 martie 2000

OBIECT: aprobarea colaborării cu S.C. ZYS S.R.L., în vederea restaurării şi exploatării Turnului Alb - monument istoric

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 20 martie 2000,

Analizând referatul nr.3390/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind aprobarea colaborării cu S.C. ZYS S.R.L., în vederea restaurării şi exploatării Turnului Alb - monument istoric,

Având în vedere avizul dat de comisia de specialitate, constituită conform H.C.L. nr. 210/1996, precum şi H.C.L. nr. 377/1999,

În temeiul art. 20, literele g, v şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă colaborarea Municipiului Braşov cu S.C. ZYS S.R.L., în vederea restaurării şi exploatării Turnului Alb - monument istoric.

      ART. 2. Se aprobă contractul de colaborare dintre Municipiul Braşov şi S.C. ZYS S.R.L., anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

      ART. 3. Lucrările de restaurare ale Turnului Alb se vor realiza cu respectarea Legii nr. 50/1991, republicată, cu avizul Direcţiei Monumentelor Istorice din Ministerul Culturii, precum şi cu avizul Autorităţii Naţionale în Turism.

      ART. 4. Durata contractului de colaborare este de 25 de ani de la data semnării.

      ART. 5. Se însuşeşte expertiza tehnică nr. 1257/6/1999, întocmită de expertul tehnic Barbu Valter, anexa 2 la prezenta hotărâre.

      ART. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

EMIL   MARIAN

ANEXA 1                                    

  la H.C.L. nr. 66/2000          

CONTRACT DE COLABORARE

NR. _____________

I. PÃRŢILE CONTRACTANTE

- Municipiul Braşov, reprezentat legal prin domnul IOAN GHIŞE - primar, cu sediul în Braşov, B-dul Eroilor nr. 8, tel. 068/415560, având cont nr. 21.22.02.07 deschis la Trezoreria Braşov şi cod fiscal nr. 4384206, denumit în continuare partenerul 1 (P1) şi

- S.C. ZYS S.R.L., cu sediul în Braşov, str. Hărmanului nr. 94, bl. 8, ap. 22 înmatriculată în Oficiul Registrului Comerţului din Braşov cu nr. J08/712/1993, cod fiscal R3623992/1993, având cont curent nr. 24.11000008505502, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin domnul KADAS-ILUNA IOSIF, în calitate de administrator identificat prin BI seria G.D. nr. 0867508 eliberat la data de 21.04.1993 de Poliţia Municipiului Braşov, denumit în continuare partenerul 2 (P2).

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

      Art. 2.1. Obiectul contractului îl constituie colaborarea între cei doi parteneri, definiţi potrivit cap. I, în vederea restaurării şi exploatării Turnului Alb - monument istoric, obiectiv înscris în C.F. nr. 1 cu nr.top. 2123/1/2/1/1/1/1, în suprafaţă totală de 1625 m.p. (construcţie şi teren aferent), conform expertizei tehnice nr. 1257/6/1999, întocmită de expertul tehnic Barbu Valter., republicată, cu avizul Direcţiei Monumentelor Istorice din Ministerul Culturii, precum şi cu avizul Autorităţii Naţionale în Turism.

III. APORTUL PÃRŢILOR ÎN CADRUL COLABORÃRII

      Art. 3.1. Aportul partenerului 1 (P1):

  • Pune la dispoziţia P2 construcţia şi terenul aferent Turnului Alb - monument istoric, identificat conform expertizei menţionate la art. 2 (anexa 2), pentru restaurarea şi exploatarea acestuia.

      Art. 3.2. Aportul partenerului 2 (P2):

a) Asigură integral finanţarea restaurării şi exploatării Turnului Alb, monument istoric, conform anexei la prezentul contract de colaborare (pct. 1, 2, 3).

b) Lucrările de restaurare ale Turnului Alb - monument istoric se vor realiza cu respectarea Legii nr. 50/1991, republicată, cu avizul Direcţiei Monumentelor Istorice din Ministerul Culturii, precum şi cu avizul Autorităţii Naţionale în Turism.

IV. DURATA CONTRACTULUI

     Art. 4.1. Durata prezentului contract de colaborare este de 25 ani de la data semnării acestuia.

     Art. 4.2. La terminarea duratei contractului, acesta se prelungeşte cu acordul părţilor, pentru alte perioade ce se vor conveni, acord ce urmează să survină cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării prezentului contract.

      Art. 4.3. În cazul în care prezentul contract încetează, toate investiţiile vor intra necondiţionat şi fără plată în patrimoniul Municipiului Braşov.

V. CONDUCEREA COLABORÃRII

      Art. 5.1. Organizarea şi conducerea activităţilor se realizează de P2, care se obligă să desfăşoare o activitate de ţinută profesională în scopul realizării obiectului ce şi-au propus partenerii, în cele mai bune condiţii. În acest scop:

a) asigură încadrarea şi coordonarea personalului care desfăşoară activităţi pentru restaurarea şi exploatarea Turnului Alb - monument istoric;

b) asigură întreţinerea permanentă a Turnului Alb şi a terenului aferent, pentru a putea fi exploatate în bune condiţii;

c) conduce o evidenţă contabilă pentru întreaga activitate a colaborării specifică unui centru de profit.

      Art. 5.2. P1 are dreptul de a se informa, monitoriza şi controla activitatea colaborării, precum şi modul în care îşi îndeplineşte obligaţiile P2.

VI. OBLIGAŢIILE PÃRŢILOR

      Art. 6.1. Obligaţiile partenerului 1 (P1):

a) Să pună la dispoziţia P2 construcţia şi terenul aferent Turnului Alb - monument istoric, ce face obiectul colaborării şi să asigure P2 de folosirea lor netulburată.

b) În cazul în care execută lucrări de interes public, la limita amplasamentului ce face obiectul colaborării, să înştiinţeze P2 despre intenţia sa, cu cel puţin 3 luni înainte.

     Art. 6.2. Obligaţiile partenerului 2 (P2):

a) Să realizeze prin efort financiar propriu lucrările de restaurare şi exploatare a Turnului Alb - monument istoric şi a terenului aferent.

b) Îşi asumă întreaga responsabilitate a organizării, coordonării, gestionării şi realizării activităţii colaborării. Această obligaţie o va efectua permanent pe toată durata colaborării, prin personal propriu, cu profesionalism şi eficienţă economică.

c) Nu va încheia nici un fel de act sau fapt juridic care ar putea greva aprotul P1, fără acordul scris al acestuia.

d) Să obţină autorizaţiile necesare restaurării Turnului Alb - monument istoric în maxim 1 (unu) an de la data semnării contractului de colaborare şi să finalizeze lucrările în maxim 5 (cinci) ani de la obţinerea autorizaţiilor.

e) După expirarea duratei menţionate la art. 6.2., litera d, va plăti trimestrial 20% din profitul net obţinut din exploatarea obiectului colaborării, dar nu mai puţin de 1.000 USD ce vor fi exprimaţi în lei la cursul comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua în care se face plata, iar regularizările se vor face la perioade de 6 luni de zile, cu ocazia depunerii bilanţului la organele fiscale. Această prevedere contractuală se va modifica funcţie de reglementările emise de Banca Naţională a României cu privire la modalitatea de comunicare a parităţii leu/USD, ori a altor acte normative.

f) Să nu desfăşoare activităţi comerciale în perioada de graţie menţionată la art. 6.2., litera d, în caz contrar vor decurge obligaţiile de plată înscrise la art. 6.2., litera e.

g) Întocmeşte toate evidenţele contabile în care să se reflecte activitatea colaborării şi asigură achitarea drepturilor P1, în condiţiile şi termenele prevăzute în prezentul contract.

h) Pune la dispoziţia P1, spre analiză şi verificare, toate evidenţele contabile referitoare la prezenta colaborare, în mod necondiţionat, ori de câte ori i se solicită.

i) Este obligat să respecte normele PSI, de protecţia muncii şi protecţiei sociale şi cele edictate de Ministerul Turismului, în vigoare, în cadrul acţiunilor de organizare şi desfăşurare a activităţilor în spaţiul pus la dispoziţie.

j) Se obligă să nu schimbe destinaţia bunului se face obiectul prezentului contract.

VII. SANCŢIUNI

     Art. 7.1. În cazul în care P2 nu respectă clauzele prezentului contract, acesta se reziliază unilateral şi necondiţionat, dacă după o înştiinţare prealabilă de 30 zile P2 nu înlătură cauza ce a produs la această situaţie. Toate investiţiile făcute până în momentul rezilierii de către P2, intră în patrimoniul Municipiului Braşov fără plată.

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

     Art. 8.1. Încetarea contractului de asociere se face prin:

a) expirarea duratei contractului;

b) acordul părţilor;

c) dispariţia uneia dintre părţi.

IX. DISPOZIŢII FINALE

     Art. 9.1. Având în vedere scopul în care s-a încheiat prezentul contract şi obiectul pe care acesta urmează a-l realiza, partenerii se angajează să îndeplinească cu bună credinţă oblgiaţiile ce şi le-au asumat.

9.1.1. Eventualele neînţelegeri ce ar putea surveni în derularea contractului se vor soluţiona operativ pe cale amiabilă şi numai în situaţii extreme se vor adresa pentru soluţionarea lor instanţelor de judecată.

      Art. 9.2. Nici o modificare nu poate fi adusă prezentului contract decât prin acordul scris al ambelor părţi.

      Art. 9.3. Forţa majoră şi cazul fortuit apără partenerii de răspundere.

9.3.1. Partenerul care se află în situaţie de forţă majoră sau caz fortuit este obligat să-l anunţe pe celălalt partener în termen de 10 (zece) zile de la data luării la cunoştinţă a acestora, precum şi de la încetarea lor.

      Art. 9.4. Eventualii succesori ai partenerilor se vor subroga în drepturile şi obligaţiile pe care le au antecesorii lor, derivate din prezentul contract.

      Art. 9.5. Prezentul contract s-a încheiat astăzi _____________________________, la Braşov, în 6 (şase) exemplare, toate fiind considerate originale, din care la partenerul 1-4 (patru) exemplare şi la partenerul 2 - 2 (două) exemplare.

 

 

         MUNICIPIUL BRAŞOV                                    S.C. ZYS S.R.L.

              PRIMAR                                          ADMINISTRATOR

           IOAN GHIŞE                                        IOSIF KADAS-ILUNA

VIZAT:

         DIRECŢIA PATRIMONIU 

            MUGUR D. LOGA

     DIRECŢIA IMPOZITE, TAXE LOCALE

           ROMULUS VLÃDOIU

        SERVICIUL CONTENCIOS

          ADRIAN  PUŞDERCÃ