Hotărârea nr. 65/2000

OBIECT: COMPLETAREA H.C.L. NR.180/1999 SI REVOCAREA H.C.L. NR.413/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 20 MARTIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.AD.6533/1999 AL DIRECTIEI PATRIMONIU SI ADRESA CU ACELASI NUMAR DIN

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  65

din data de 20 martie 2000

OBIECT: completarea H.C.L. nr. 180/1999 şi revocarea H.C.L. nr. 413/1999

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 20 martie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 6533/1999 al Direcţiei Patrimoniu şi adresa cu acelaşi număr din 14 martie 2000, prin care se propune completarea H.C.L. nr. 180/1999 şi revocarea H.C.L. nr. 413/1999,

Având în vedere avizul dat de comisia de negocieri constituită conform H.C.L. nr. 210/1996,

În temeiul art. 20, literele g, v şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se completează art. 2 şi art. 4.1. din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 180/1999, după cum urmează:

"Durata contractului de asociere este de 10 ani, de la data semnării acestuia".

      ART. 2. Celelalte articole ale H.C.L. nr. 180/1999, rămân neschimbate.

      ART. 3. H.C.L. nr. 180/1999, astfel completată, va fi republicată.

      ART. 4. Pe data prezentei hotărâri, se revocă H.C.L. nr. 413/1999.

      ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

EMIL   MARIAN

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  180/1999

republicată conform H.C.L. nr. 65/20.03.2000

OBIECT: asocierea Municipiului Braşov cu S.C. ANA HOTELS BRAŞOV S.A.

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 20 martie 2000,

Analizând referatul nr. 6533/1999 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Adminsitrare Imobile, privind asocierea Municipiului Braşov cu S.C. ANA HOTELS Braşov S.A., în vederea exploatării parcărilor aferente Hotelului Sportul şi Hotelului Bradul,

Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale

În temeiul art. 20, literele g, v şi art. 28, alin. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Braşov cu S.C. ANA HOTELS Braşov S.A., în vederea exploatării parcărilor aferente hotelurilor Sportul şi Bradul, identificate conform planului de situaţie, parte integrantă din prezenta hotărâre (anexa 1 şi 2).

      ART. 2. Se aprobă contractul de asociere dintre Municipiul Braşov şi S.C. ANA HOTELS Braşov S.A., conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Durata contractului de asociere este de 10 ani de la data semnării acestuia.

      ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

EMIL   MARIAN

ANEXA                  

la H.C.L. nr. 180/1999         

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr. ______________/____________________

I. PÃRŢILE CONTRACTANTE

- MUNICIPIUL BRAŞOV, reprezentat legal prin IOAN GHIŞE - primar, cu sediul în Braşov, B-dul Eroilor nr. 8, cod fiscal 4384206, având contul nr. 246 302 204 384 206 deschis la Trezoreria Braşov, numit în continuare Asociatul 1

- S.C. ANA HOTELS BRAŞOV S.A., înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J/08/988/1998, cod fiscal R 8698066, cu sediul în Poiana Braşov, Hotel Sportul, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE COPOS - preşedintele Consiliului de Administraţie, denumită în continuare Asociatul 2, care de comun acord încheie prezentul contract de asociere.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

     Art. 2.1. Prezentul contract are drept scop asocierea dintre Municipiul Braşov şi S.C. ANA HOTELS BRAŞOV S.A., în vederea exploatării, amenajării şi întreţinerii parcărilor aferente hotelurilor Sportul şi Bradul din Poiana Braşov, proprietatea Asociatului 1, identificate conform planurilor de situaţie anexate (anexa 1.1. şi 1.2) - parte integrantă din prezentul contract.

III. APORTUL PÃRŢILOR ÎN CADRUL ASOCIERII

      Art. 3.1. Aportul Asociatului 1

- Pune la dispoziţia Asociatului 2 parcările ce constituie obiectul asocierii, identificate conform planului de situaţie anexat (anexa 1.1. şi 1.2.).

      Art. 3.2. Aportul Asociatului 2

- Asigură integral finanţarea amenajării şi exploatării celor două parcări, conform anexei 2, precum şi întreţinerea acestora. Lucrările de amenajare a celor două parcări, se vor realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată, într-un termen de maxim un an de la data încheierii prezentului contract.

IV. DURATA CONTRACTULUI

      Art. 4.1. Durata prezentului contract de asociere este de 10 (zece) ani de la data semnării acestuia.

      Art. 4.2. La terminarea duratei contractului, acesta se prelungeşte cu acordul părţilor, pentru alte perioade ce se vor conveni, acord ce urmează să survină cu cel puţin 30 zile înainte de data expirării prezentului contract.

       Art. 4.3. În cazul în care prezentul contract încetează, toate investiţiile vor intra necondiţionat şi fără plată în patrimoniul municipiului Braşov.

V. CONDUCEREA ASOCIERII

       Art. 5.1. Organizarea şi conducerea asocierii se realizează de către Asociatul 2, care se obligă să desfăşoare o activitate de ţinută profesională în scopul realizării obiectului ce şi-au propus asociaţii, în cele mai bune condiţii. În acest scop:

  • asigură încadrarea şi coordonarea personalului care desfăşoară activităţi pentru întreţinerea şi exploatarea parcărilor;
  • asigură întreţinerea permanentă a parcărilor pentru a putea fi exploatate în bune condiţii;
  • conduce o evidenţă contabilă pentru întreaga activitate a asocierii specifică unui centru de profit;
  • încheie contracte, în condiţiile legii, cu furnizorii de utilităţi.

      Art. 5.2. Asociatul 1 are dreptul de a se informa, monitoriza şi controla activitatea asocierii, precum şi modul în care îşi îndeplineşte obligaţiile Asociatul 2.

VI. OBLIGAŢIILE PÃRŢILOR

      Art. 6.1. ASOCIATUL 1:

a. Se obligă ca în cazul în care execută lucrări de interes public la limita amplasamentului ce face obiectul asocierii, să înştiinţeze Asociatul 2 despre intenţia sa, cu cel puţin 3 luni înainte;

b. Se obligă să pună la dispoziţia Asociatului 2 parcările ce fac obiectul asocierii, libere de orice sarcini şi să asigure Asociatul 2 de folosirea lor netulburată.

      Art. 6.2. ASOCIATUL 2:

a. Să realizeze prin efortul financiar propriu lucrările de amenajare ale celor două parcări conform anexei 2 la prezentul contract, ce constau în repararea suprafeţelor degradate, inclusiv a covorului asfaltic, marcaje rutiere, vopsire borduri, instalare bariere, amenajare zone verzi, etc.

b. Îşi asumă întreaga responsabilitate a organizării, coordonării, gestionării şi realizării activităţii asocierii, care are ca obiect amenajarea, întreţinerea şi exploatarea celor două parcări, identificate conform art. 2.1. Această obligaţie o va efectua permanent pe toată durata asocierii prin personal propriu, cu profesionalism şi eficienţă eocnomică.

c. Nu va încheia nici un fel de act sau fapt juridic care ar putea greva aportul Asociatului 1, fără acordul scris al acestuia.

d. Va plăti lunr, până la 20 ale lunii următoare pentru luna în curs, Asociatului 1, un procent de 50% din profitul din profitul net obţinut din administrarea parcărilor, dar nu mai puţin de 1.008.000 lei/lună (conform anexei 3 la contract), adică 64,50 USD/lună, 1 USD = 15628 lei la data emiterii hotărârii Consiliului Local nr. 180/31.05.1999. Această sumă minimă ce va fi plătită de Asociatul 2, Asociatului 1, va fi exprimată în lei, la cursul comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua în care se face plata. Această prevedere contractuală se va modifica funcţie de reglementările emise de Banca Naţională a României cu privire la modalitatea  de comunicare a parităţii leu/USD.

Semestrial, se vor face, după caz, regularizările necesare, pe baza actelor justificative.

e. Întocmeşte toate evidenţele contabile în care să se reflecte activitatea asocierii şi asigură achitarea drepturilor Asociatului 1, în condiţiile şi termenele prevăzute în prezentul contract.

f. Pune la dispoziţia Asociatului 1, spre analiză şi verificare, toate evidenţele cntabile referitoare la prezenta asocere, în mod necondiţionat, ori de câte ori i se solicită.

g. Este obligat să respecte normele PSI, de protecţia muncii şi cele edictate de Ministerul Turismului, în vigoare în cadrul acţiunilor de organizare şi de desfăşurare a activităţilor în spaţiul pus la dispoziţie.

h. Se obligă să nu schimbe destinaţia terenului ce face obiectul prezentului contract.

VII. SANCŢIUNI

     Art. 7.1. În cazul în care Asociatul 2 nu respectă clauzele prezentului contract, acesta se reziliază unilateral şi necondiţionat, dacă după o înştiinţare prealabilă de 20 zile Asociatul 2 nu înlătură cauza care a dus la această situaţie. Toate investiţiile făcute până în momentul rezilierii de căre Asociatul 2, intră în patrimoniul Municipiului Braşov fără plată.

      Art. 7.2. În cazul în care Asociatul 1 nu respectă clauzele prezentului contract, acesta se reziliază unilateral şi necondiţionat, dacă după o înştiinţare prealabilă de 20 zile Asociatul 1 nu înlătură cauza care a dus la această situaţie. Pentru astfel de situaţie Asociatul 1 datorează Asociatului 2 daune interese.

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

      Art. 8.1. Încetarea contractului de asociere se face prin:

a. expirarea duratei contractului

b. acordul părţilor

c. dizolvarea uneia dintre părţi

IX. ALTE CLAUZE

     Art. 9.1. Părţile convin că Asociatul 2 va beneficia de o perioadă de graţie pentru executarea obligaţiei prevăzute la art. 6.2.d., pe perioada efectuării investiţiilor menţionate la art. 3.2.1., dar nu mai mult de 4 (patru) luni de la data începerii lucrărilor de investiţii şi reparaţii.

Începerea şi terminarea nvestiţiilor impuse prin prezentul contract, se vor consemna în procese-verbale ce vor fi semnate de ambii asociaţi.

     Art. 9.2. Având în vedere scopul în care s-a constituit asocierea şi obiectul pe care acesta urmează a-l realiza, asociaţii se angajează să îndeplinească cu bună credinţă obligaţiile ce şi le-au asumat.

     Art. 9.2.1. Eventualele neînţelegeri ce ar putea surveni în derularea contractului, le vor soluţiona operativ, pe cale amiabilă şi numai în situaţii extreme se vor adresa pentru soluţionarea lor instanţelor de judecată.

     Art. 9.3. Nici o modificare nu poate fi adusă prezentului contract decât prin acordul scris al ambelor părţi.

     Art. 9.4. Forţa majoră şi cazul fortuit apără asociaţii de răspundere.

     Art. 9.4.1. Asociatul care se află în situaţie de forţă majoră sau caz fortuit este obligat să-l anunţe pe celălalt asociat în termen de 10 (zece) zile de la data luării la cunoştinţă a acestora, precum şi de la încetarea lor.

     Art. 9.5. Eventualii succesori ai asociaţilor se vor subroga în drepturile şi obligaţiile pe care le au antecesorii lor, derivate din prezentul contract.

     Art. 9.6. Prezentul contract s-a încheiat astăzi _____________________, la Braşov, în 4 (patru) exemplare, toate fiind considerate originale, din care la Asociatul 1 - trei exemplare şi la Asociatul 2 - un exemplar.

 

           ASOCIATUL 1                                          ASOCIATUL 2

             PRIMAR                                            PREŞEDINTELE

                                                         CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

           IOAN  GHIŞE                                         GHEORGHE COPOS

 

VIZAT:

 

          DIRECŢIA PATRIMONIU

            MUGUR D. LOGA

  DIRECŢIA IMPOZITE, TAXE LOCALE

           ROMULUS VLÃDOIU

         SERVICIUL CONTENCIOS

           ADRIAN  PUŞDERCÃ