Hotărârea nr. 63/2000

OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR.438/29.12.1999, PRIVIND APROBAREA CONVENTIEI DE TRANSMITERE A TERENURILOR DESTINATE CONSTRUCTIILOR DE LOCUINTE ÎNCHEIATE ÎNTRE CONSILIUL LOCAL BRASOV SI AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE.

  

H O T Ã R Â R E A    NR.  63

din data de 20 martie 2000

OBIECT: modificarea H.C.L. nr. 438/29.12.1999, privind aprobarea convenţiei de transmitere a terenurilor destinate construcţiilor de locuinţe încheiate între Consiliul Local Braşov şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 20 martie 2000,

Analizând referatul nr. 9.155/2000 al Direcţiei Gospodărire Oraş, Serviciul Tehnic Investiţii, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 438/29.12.1999,

În temeiul Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată, Legii nr. 152/1998, H.G.R. nr. 579/1999, O.G. nr. 148/1999,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 438/29 decembrie 1999, pivind aprobarea convenţiei de transmitere a terenurilor destinate construcţiilor de locuinţe, încheiate între Consiliul Local Braşov şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe, astfel:

Se revocă art. 3, litera a şi se înlocuieşte cu:

"P.U.Z.-urile aferente străzilor V. Alecsandri şi Molidului vor fi finanţate din bugetul local. În urma elaborării P.U.Z.-urilor se vor determina cu exactitate terenurile ce vor fi date în folosinţă gratuită la A.N.L., respectiv, numai terenurile aferente construcţiilor propriu-zise".

Se revocă art. 3, litera c şi se înlocuieşte cu:

"Consiliul Local va finanţa execuţia lucrărilor de viabilizare a amplasamentelor ce cad în sarcina sa, respectiv lucrările de amenajări exterioare (căi de acces, alei, spaţii verzi, mobilier urban) şi reţelele de apă şi canalizare.

Pentru executarea lucrărilor de viabilizare aferente realizării reţelelor de alimentare cu gaz, energie electrică şi telefonizare, Consiliul Local va conlucra cu Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi deţinătorii de reţele.

Pentru amplasamentul din str. V. Alecsandri, Consiliul Local va finaliza lucrările de viabilizare ce cad în sarcina sa, până la darea în folosinţă a construcţiilor.

Pentru amplasamentul din str. Molidului, părţile implicate în realizarea lucrărilor de viabilizare a terenului vor conveni, de comun acord, termenele de finalizare a lucrărilor".

Se revocă art. 3, litera d şi se înlocuieşte cu:

"Se aprobă scutirea beneficiarilor de credite A.N.L. de la plata taxelor pentru teren şi de la plata impozitului pe clădiri, pe durata de rambursare a creditelor (conform Legii nr. 27/1994, completată cu O.G. nr. 62/1998, art. 4, Legea nr. 152/1998, art. 4, litera c).

După nominalizarea de către A.N.L. a beneficiarilor de credite, Consiliul Local va aproba scutirea de la plata taxelor pentru teren şi de la plata impozitelor pe clădiri, pentru fiecare beneficiar în parte".

Se adaugă art. 4:

"Finanţarea lucrărilor de viabilizare a terenurilor ce cad în sarcina Consiliului Local, respectiv amenajări exterioare (căi de acces alei, spaţii verzi, mobilier urban) şi reţelele de apă şi canalizare, se va face din fondurile legal constituite, obţinute din vânzarea spaţiilor cu altă destinaţie şi a locuinţelor de către RIAL".

      ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

EMIL   MARIAN

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  438/1999

republicată conform H.C.L. nr. 63/20 martie 2000

OBIECT: aprobarea convenţiei de transmitere a terenurilor destinate construcţiilor de locuinţe încheiată între Consiliul Local Braşov şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi împuternicrea Primarului Municipuilui Braşov, de a semna şi transmite această convenţie către Agenţia Naţională pentru Locuinţe. Identificarea terenurilor ce se dau în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe s-a făcut prin H.C.L. nr. 423/1999

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 20 martie 2000,

Analizând referatul nr. 42.980/1999 al Direcţiei Gospodărire Oraş, Serviciul Tehnic Investiţii,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă, cu obiecţiunile prevăzute la art. 3, convenţia cadru de transmitere a terenurilor destinate construcţiilor de locuinţe încheiată între Consiliul Local Braşov şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov, de a semna şi transmite această convenţie.

      ART. 2. Terenurile ce se transmit Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, prin convenţie, sunt cele aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 423/1999.

      ART. 3. Se aprobă convenţia cadru, cu următoarele obiecţiuni:

a) P.U.Z.-urile aferente străzilor V. Alecsandri şi Molidului vor fi finanţate din bugetul local. În urma elaborării P.U.Z.-urilor se vor determina cu exactitate terenurile ce vor fi date în folosinţă gratuită la A.N.L., respectiv, numai terenurile aferente construcţiilor propriu-zise.

b) Nu se acceptă art. 3, alin. 3 d, din convenţie, care se înlocuieşte cu "să reducă cu 50%, cuantumul taxelor pentru eliberarea autorizaţiilor de construire", întrucât Legea nr. 27/1994, republicată, privind impozitele şi taxele locale prevede la cap. V, art. 27, alin. 3, reducerea taxelor numai pentru eliberarea autorizaţiei de construire nu şi pentru eliberarea certificatului de urbanism.

c) Consiliul Local va finanţa execuţia lucrărilor de viabilizare a amplasamentelor ce cad în sarcina sa, respectiv lucrările de amenajări exterioare (căi de acces, alei, spaţii verzi, mobilier urban) şi reţelele de apă şi canalizare.

Pentru executarea lucrărilor de viabilizare aferente realizării reţelelor de alimentare cu gaz, energie electrică şi telefonizare, Consiliul Local va conlucra cu Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi deţinătorii de reţele.

Pentru amplasamentul din str. V. Alecsandri, Consiliul Local va finaliza lucrările de viabilizare ce cad în sarcina sa, până la darea în folosinţă a construcţiilor.

Pentru amplasamentul din str. Molidului, părţile implicate în realizarea lucrărilor de viabilizare a terenului vor conveni, de comun acord, termenele de finalizare a lucrărilor.

d) Se aprobă scutirea beneficiarilor de credite A.N.L. de la plata taxelor pentru teren şi de la plata impozitului pe clădiri, pe durata de rambursare a creditelor (conform Legii nr. 27/1994, completată cu O.G. nr. 62/1998, art. 4, Legea nr. 152/1998, art. 4, litera c).

După nominalizarea de către A.N.L. a beneficiarilor de credite, Consiliul Local va aproba scutirea de la plata taxelor pentru teren şi de la plata impozitelor pe clădiri, pentru fiecare beneficiar în parte.

      ART. 4. Finanţarea lucrărilor de viabilizare a terenurilor ce cad în sarcina Consiliului Local, respectiv amenajări exterioare (căi de acces alei, spaţii verzi, mobilier urban) şi reţelele de apă şi canalizare, se va face din fondurile legal constituite, obţinute din vânzarea spaţiilor cu altă destinaţie şi a locuinţelor de către RIAL.

      ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

EMIL   MARIAN

ANEXà              

la H.C.L. nr. 438/1999      

CONVENŢIE

În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 148/1999, privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, s-a încheiat prezenta convenţie:

Între:

Primăria Municipiului Braşov

cu sediul în Braşov, B-dul Eroilor nr. 8

reprezentat prin Primar - Ioan Ghişe

şi

Agenţia Naţională pentru Locuinţe

cu sediul în Bucureşti, str. Transilvaniei nr. 2, sector 1

reprezentată prin Director General Liviu Georgescu

CAPITOLUL I.  OBIECTUL CONVENŢIEI

     Art. 1.(1) Obiectul convenţiei îl constituie transmiterea terenurilor destinate construirii de locuinţe, în suprafaţă de 26200 m.p., din administrarea Primăriei Municipiului Braşov în folosinţă gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Suprafeţele specificate mai sus includ atât suprafeţele aferente construcţiilor propriu-zise cât şi suprafeţele aferente amenajărilor exterioare (căi de acces, spaţii verzi, parcări etc.).

După actualizarea planurilor urbanistice se vor stabili cu exactitate suprafeţele aferente construcţiilor propriu-zise şi care fac obiectul trasnmiterii cu titlu gratuit către A.N.L.

(2) Identificarea terenurilor prevăzute la art. 1(1) se realizează pe baza unei documentaţii care face parte integrantă din prezenta convenţie şi cuprinde:

  1. schiţele cu amplasamentele terenurilor, suprafeţele acestora, precum şi categoriile de folosinţă (anexa 1);
  2. fişa terenurilor pe fiecare amplasament (anexa 2);
  3. numărul de unităţi de locuit propuse a se realiza pe amplasamentele identificate (anexa 3);
  4. procesul-verbal de predare-primire a terenurilor (anexa 4);
  5. hotărârea Consiliului Local de transmitere în folosinţă gratuită a terenurilor destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

      Art. 2. Terenurile identificate conform prevederilor art. 1 se dau în folosinţă Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe de către Primăria Municipiului Braşov pe durata executării construcţiilor de locuinţe, până la predarea către beneficiarii de credit.

CAPITOLUL II.  OBLIGAŢIILE PÃRŢILOR

     Art. 3. Primăria Municipiului Braşov se obligă:

3a. - să dea în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe terenurile în suprafaţă de 26200 m.p., identificate conform prevederilor art. 1, pe bază de proces-verbal de predare-primire;

suprafeţele specifice mai sus includ atât suprafeţele aferente construcţiilor propriu-zise cât şi suprafeţele aferente amenajărilor exterioare (căi de acces, spaţii verzi, parcări etc.).

După actualizarea planurilor urbanistice se vor stabili cu exactitate suprafeţele construcţiilor propriu-zise şi care fac obiectul transmiterii cu titlul gratuit către ANL.

3b. - să pună la dispoziţia A.N.L. terenurile libere de orice sarcină;

3c. - să reducă cu 505 cuantumul taxelor pentru eliberarea autorizaţiilor de construire;

3d. - să asigure până la finalizarea construcţiei realizarea amenajărilor exterioare (căi de acces, alei, spaţii verzi, mobilier urban) şi reţelele  de apă şi canalizare).

- pentru executarea lucrărilor de viabilizare aferente realizării reţelelor de alimentare cu gaz, energie electrică şi telefonizare, va conlucra cu Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi deţinătorii de reţele.

      Art. 4. Agenţia Naţională pentru Locuinţe se obligă:

4a. - să primească pe bază de proces-verbal, în folosinţă gratuită, pe durata executării construcţiei de locuinţe, terenurile în suprafaţă de 26200 m.p., identificate potrivit prevederilor art. 1, libere de orice sarcini;

Suprafeţele specificate mai sus includ atât suprafeţele aferete construcţiilor propriu-zise cât şi suprafeţele aferente amenajărilor exterioare (căi de acces, spaţii verzi, parcuri etc.).

După actualizarea planurilor urbanistice se vor stabili cu exactitate suprafeţele aferente construcţiilor propriu-zise şi care fac obiectu transmiterii cu titlu gratuit către A.N.L.

4b. - să obţină certificatele de urbanism, autorizaţiile de construire şi avizele necesare;

4c. - să finanţeze planurile urbanistice elaborate de asociaţiile Proiectant-Constructor, agreate de A.N.L.,

4d. - să iniţieze un act normativ prin care regiile de nivel judeţean şi naţional să fie obligate să asigure finanţarea şi realizarea utilităţilor aferente construcţiilor de locuinţe realizate prin A.N.L.;

4e. - să iniţieze un act normativ privind modificarea Legii nr. 27/1994, republicată, pentru a se crea posibilitatea legală de scutire de la plata impozitului pe teren şi clădiri a beneficiarilor de credite A.N.L.

CAPITOLUL III.  LITIGII

     Art. 5(1). Orice neînţelegere decurgând din prezenta convenţie va fi soluţionată pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe cale amiabilă părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti.

CAPITOLUL IV.  DISPOZIŢII FINALE

      Art. 6. După finalizarea lucrărilor de construire şi predare a locuinţei către beneficiarii de credit, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va transmite acestora dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului aferent, pe durata existenţei construcţiei.

      Art. 7. Prezenta convenţie constituie titlu pentru eliberarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire.

      Art. 8. Orice modificare a prezentei convenţii se face numai cu acordul scris al părţilor.

Prezenta convenţie se încheie în 4 exemplare, câte 2 exemplare pentru fiecare parte.

 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe,                         Primăria Municipiului Braşov,

      DIRECTOR GENERAL,                                            PRIMAR,

       Liviu Georgescu                                          Ioan Ghişe

                                                                  SECRETAR

                                                              Răzvan Tutoveanu

                                                              DIRECTOR D.A.U.

                                                            arh. Daniel Cincu

                                                              DIRECTOR D.G.O.

                                                            ing. Cicerone Stan

                                                       ŞEF SERVICIU TEHNIC-INVESTIŢII

                                                           ing. Liviu Buduşan