Hotărârea nr. 62/2000

OBIECT: RESPINGEREA RECLAMATIEI ADMINISTRATIVE A AGENTILOR ECONOMICI DIN BAZARUL HARMAN - VLAHUTA. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 20 MARTIE 2000; ANALIZÂND RECLAMATIA ADMINISTRATIVA A ASOCIATIEI BAZAR HARMAN -

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  62

din data de 20 martie 2000

OBIECT: respingerea reclamaţiei administrative a agenţilor economici din

Bazarul Hărman-Vlahuţă

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 20 martie 2000,

Analizând reclamaţia administrativă a Asociaţiei Bazar Hărman-Vlahuţă, cu privire la tariful de închiriere al terenurilor ocupate de construcţiile provizorii din bazar pentru anul 2000 şi referatul nr. 6769/2000 al Serviciului Liberă Iniţiativă şi Ocupare Locuri Publice,

În temeiul art. 20, literele f, g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se respinge reclamaţia administrativă a Asociaţiei azar Hărman-Vlahuţă, înregistrată sub nr. 6769/2000.

      ART. 2. Tariful de închiriere al terenurilor ocupate de construcţiile provizorii din Bazarul Hărman-Vlahuţă, pentru anul 2000, va fi cel stabilit prin anexa 7 la H.C.L. nr. 31/2000.

      ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

EMIL   MARIAN