Hotărârea nr. 61/2000

OBIECT: TARIFUL DE ÎNCHIRIERE A TERENURILOR OCUPATE DE CONSTRUCTIILE PROVIZORII DIN BAZARUL DE LA GARA -CALATORI, PENTRU ANUL 2000 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 20 MARTIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.6769/200

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  61

din data de 20 martie 2000

OBIECT: tariful de închiriere a terenurilor ocupate de construcţiile provizorii din bazarul de la Gara - Călători, pentru anul 2000

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 20 martie 2000,

Analizând referatul nr. 6769/2000, prin care se propune tariful de închiriere a terenurilor ocupate de construcţiile provizorii din bazarul de la Gara-Călători, pentru anul 2000,

În temeiul art. 20, literele f, g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Pentru terenul aferent construcţiilor provizorii legal amplasate în incinta Bazarului Gară-Călători, agenţii economici, proprietari ai construcţiilor provizorii şi membri ai Uniunii Societăţilor Comerciale "Bazar-Gară" vor plăti o taxă de 45.000 lei/m.p./lună.

Agenţii economici din Bazar-Gară vor asigura paza şi salubrizarea acestuia.

      ART. 2. În termen de 3 luni de la data prezentei hotărâri Uniunea Societăţilor Comerciale "Bazar-Gară" va prezenta, spre aprobare, Consiliului Local, P.U.D. privind edificarea unei construcţii pe locul actualului bazar.

      ART. 3. În cazul în care P.U.D. nu va fi prezentat în termenul stabilit la art. 2, agenţii economici din Bazarul Gară-Călători vor plăti retroactiv, de la data prezentei hotărâri, tariful de închiriere prevăzut de anexa 7 la H.C.L. nr. 31/2000.

      ART. 4. Taxa prevăzută la art. 1 va fi achitată lunar, anticipat, până la data de 30 a lunii precedente şi se va indexa anual, prin hotărâre a Consiliului Local, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an fiscal, pe baza incendiului de inflaţie, atunci când acesta creşte cu mai mult de 20%, pe o perioadă de 12 luni.

      ART. 5. Pe data prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 292/1998.

     ART. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

EMIL   MARIAN