Hotărârea nr. 60/2000

OBIECT: REANALIZAREA H.C.L. NR.21/2000, ÎN BAZA CONTESTATIEI DEPUSE DE S.C. RIAL S.R.L. CU NR.7899/10 MARTIE 2000. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 20 MARTIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.7.899/2000, AL SERVICIUL

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  60

din data de 20 martie 2000

OBIECT: reanalizarea H.C.L. nr. 21/2000, în baza contestaţiei depuse de S.C. RIAL S.R.L. cu nr. 7899/10 martie 2000

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 20 martie 2000,

Analizând referatul nr. 7.899/2000 al Serviciului Contencios, prin care se propune respingerea contestaţiei S.C. RIAL S.R.L. Braşov, înregistrată la Primăria Braşov cu nr. 7899/2000,

În baza art. 5 din Legea nr. 29/1990, privind contenciosul administrativ,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

      Articol unic: Se respinge contestaţia S.C. RIAL S.R.L. Braşov, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 7899/10 martie 2000, întrucât nu face dovada drepturilor sale recunoscute de lege şi pentru care se consideră vătămată prin emiterea Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2000.

  

Preşedinte al şedinţei,

EMIL   MARIAN