Hotărârea nr. 6/2000

OBIECT:*MODIFICAREA H.C.L. NR.64/29.03.1999, MODIFICATA PRIN H.C.L. NR.184/14.06.1999* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 31 IANUARIE 2000; ANALIZÂND ADRESELE 7726/14.10.1999 SI 8495/8.11.1999, PRIN CARE SE PROPUN

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 6

din data de 31 ianuarie 2000

OBIECT: modificarea H.C.L. nr. 64/29.03.1999, modificată prin H.C.L. nr. 184/14.06.1999

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 ianuarie 2000,

Analizând adresele nr. 7726/14.10.1999 şi nr. 8495/08.11.1999, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64/1999, în sensul reducerii capitalului social al S.C. Termolux S.A. de la 14.270.000 lei la 10.355.200.000 lei,

Având în vedere Legea nr. 31/1990, republicată, Legea nr. 213/1998, Hotărârile de Guvern nr. 548/1999 şi nr. 348/1998, Ordonanţa de Urgenţă nr. 63/1998,

În temeiul art. 20, literele g şi h şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Art. 2 din H.C.L. nr. 64/29.03.1999, modificată prin H.C.L. nr. 184/14.06.1999, se modifică şi va avea următorul conţinut:

(1) Capitalul social iniţial al societăţii, stabilit pe baza bilanţului la 30 iunie 1999, este de 2.567.500.000 lei, (conform anexei 1), se constituie prin preluarea parţială a activului şi pasivului R.A. Termo şi include 2.562.500.000 lei, aport în natură şi aport în numerar în valoare de 5.000.000 lei.

Clădirea sediului secţiei 2, va fi inclusă în capitalul social ca aport în natură după reglementarea situaţiei juridice şi întabularea în C.F.

(2) Capitalul social este divizat în 25.675 acţiuni normative, în valoare nominală de 100.000 lei.

(3) Societatea preia toate drepturile şi obligaţiile R.A. Termo, proporţional cu capitalul social al noii societăţi înfiinţate, şi se substituie regiei în litigiile în curs  în care aceasta a avut calitatea de parte.

        ART. 2. Art. 8, va avea următorul conţinut: "Fac parte din prezenta hotărâre: Anexa 1 - capitalul social S.C. Termolux S.A.; Anexa 2 - bunuri aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov".

        ART. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 29 martie 1999, astfel modificată, va fi republicată.

        ART. 4. Administratorul S.C. Termolux S.A. va duce la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 64

republicată conform H.C.L. nr. 6/2000

OBIECT: înfiinţarea S.C. TERMOLUX S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome "Termo" Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1999,

Analizând dosarul de reorganizare a Regiei Autonome "Termo" Braşov, în societate comercială, înregistrat sub nr. ad. 19.155/1999/98 depus de Consiliul de Administraţie al regiei prin ing. Claudiu Diţă şi referatul nr. 4.877/1999 al Serviciului Contencios,

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată prin Legea nr. 207/1997,

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. (1) Se înfiinţează S.C. Termolux S.A., societate comercială pe acţiuni, persoană juridică, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate şi capitalul social prevăzut în actul constitutiv, prin reorganizarea Regiei Autonome Termo Braşov, care se desfiinţează.

(2) Societatea se organizează şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu actul constitutiv, parte integrantă a hotărârii.

        ART. 2. (1) Capitalul social al societăţii, stabilit pe baza bilanţului la 30 iunie 1999, este de 2.567.500.000 lei, (conform anexei 1), se constituie prin preluarea parţială a activului şi pasivului R.A. Termo şi include 2.562.500.000 lei, aport în natură şi aport în numerar în valoare de 5.000.000 lei.

        ART. 3. Acţiunile societăţii sunt deţinute în totalitate de către Municipiul Braşov, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea sa de acţionar unic prin Consiliul Local al Municipiului Braşov.

        ART. 4. (1) La data reorganizării, regia are în administrare bunuri care fac obiectul dreptului de proprietate publică al Municipiului Braşov, conform listei anexă la hotărâre.

(2) Bunurile proprietate publică ale Municipiului Braşov se concesionează societăţii pe termen de 25 ani în condiţiile prevăzute de Legea nr. 219/1998 şi O.G.U. nr. 63/1998.

       ART. 5. (1) Societatea este condusă de Adunarea Generală a Acţionarilor şi de Consiliul de Administraţie format din 7 (şapte) membri.

(2) Atribuţiile Adunării Generale a acţionarilor şi ale Consiliului de Administraţie sunt prevăzute în actul constitutiv.

       ART. 6. Personalul salariat al Regiei Autonome Termo este preluat de către societate, fiind considerat transferat.

       ART. 7. Se împuterniceşte doamna Rascarache Florica, în calitate de adminstrator, să îndeplinească procedura legală de înfiinţare a societăţii.

      ART. 8. Fac parte din prezenta hotărâre: Anexa 1 -capitalul social, SC. TERMOLUX S.A., Anexa 2: bunuri aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov. 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA

 

ANEXA NR. 1                                     

la H.C.L. nr. 6/2000                                 

CAPITAL SOCIAL AL TERMOLUX S.A. EXTRAS DIN SITUAŢIA

ACTIVELOR IMOBILIZATE CONFORM BILANŢ 30.06.1999

Nr.

crt.

DENUMIRE

CONT

VALOARE INVENTAR

AMORTIZARE

VALOARE RÃMASÃ

1

BUNURI

 

APARŢINÂND

S.C. TERMOLUX

S.A.
1.1 Maşini utilaje - alte echipamente

2122

505.971.890

110.111.575

395.860.315

1.2 Aparate de măsură şi control

2123

88.108.400

87.187.319

20.921.081

1.3 Contoare energie termică

2123

2.813.015.345

930.167.294

1.882.848.051

1.4 Mijloace de transport

2124

211.439.227

130.613.114

80.826.113

1.5 Aparatură birotică, mobilier

2126

340.838.412

158.766.070

182.072.342

  TOTAL 1

 

3.959.373.274

1.396.845.372

2.562.527.902

2 APORT ÎN NUMERAR - dn cont curent 5121

 

 

5.000.000

  TOTAL 1 + 2      

2.567.527.902

3 Clădire sediu SECŢIA 2 2121

16.788.855

1.769.364

15.019.491

 

DIRECTOR GENERAL,                                                                                DIRECTOR ECONOMIC,

Dr. Ing. Iosif Gulacsi                                                                                  ec. Florica Rascarache

 

 

 

Clădirea sediului secţiei 2, va fi inclusă în capitalul social ca aport în natură după reglementarea situaţiei juridice şi întabularea în C.F.

(2) Captalul social este divizat în 25.675 de acţiuni nominative, în valoare nominală de 100.000 lei.

(3) Societatea preia toate drepturile şi obligaţiile R.A. Termo, proporţional cu capitalul social al noii societăţi înfiinţate şi se substituie regiei în litigiile în curs în care aceasta a avut calitatea de parte.