Hotărârea nr. 59/2000

OBIECT: INSUSIREA RECURSULUI DECLARAT ÎN DOSARUL 308/E/2000, AFLAT PE ROLUL CURTII DE APEL TÂRGU MURES SI DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL PENTRU SUSTINEREA LUI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 20 MA

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  59

din data de 20 martie 2000

OBIECT: însuşirea recursului declarat în dosarul 308/E/2000, aflat pe rolul Curţii de Apel Târgu Mureş şi desemnarea reprezentantului Consiliului Local pentru susţinerea lui

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 20 martie 2000,

Având în vedere că la termenul din 16 martie 2000 s-a amânat judecarea recursului referitor la sentinţa civilă nr. 515/C/1999, pronunţată în Dosarul nr. 192/1999, având ca obiect anularea H.C.L. nr. 289/1998, prin care s-a aprobat transformarea R.A. RIAL în societate cu răspundere limitată, motivându-se că recursul nu a fost însuşit de Consiliul Local şi nici nu a existat hotărâre prin care să fie desemnat mandatul Consiliului Local în instanţă,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se însuşeşte recursul formulat împotriva Sentinţei civile nr. 515/C/1999, ce face obiectul Dosarului nr. 308/E/2000 al Curţii de Apel Târgu Mureş.

      ART. 2. Se desemnează domnul avocat BREBENEL MIHAI, ca mandatar al Consiliului Local al Municipiului Braşov, în cauza ce formează obiectul Dosarului nr. 308/E/2000, al Curţii de Apel Târgu Mureş.

      ART. 3. Cheltuielile de reprezentare în instanţă vor fi suportate de la bugetul local, capitol "Autorităţi publice".

      ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

EMIL   MARIAN