Hotărârea nr. 58/2000

OBIECT:*APROBAREA "NORMELOR DE ORGANIZARE SI EFECTUARE AUTORIZATA A TRANSPORTULUI DE PERSOANE CU TRAMVAIE, TROLEIBUZE, AUTOBUZE SI MAXI-TAXI PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BRASOV" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 28

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 58

din data de 28 februarie 2000

OBIECT: aprobarea Normelor de organizare şi efectuare autorizată a transportului de persoane cu tramvaie, troleibuze, autobuze şi maxi-taxi pe teritoriul Municipiului Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 februarie 2000,

Analizând referatul nr. T 749/2000 al Direcţiei Gospodărire Oraş, Serviciul Administrare Străzi, prin care se propune aprobarea Normelor de organizare şi efectuarea autorizată a transportului de persoane cu tramvaie, troleibuze, autobuze şi maxi-taxi, pe teritoriul municipiului Braşov,

Având în vedere art. 46 din O.G. nr. 44/1997, completată şi modificată cu O.G. nr. 73/1998,

În temeiul art. 20, literele g, c, k, l şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă "Normele de organizare şi efectuare autorizată a transportului de persoane cu tramvaie, troleibuze, autobuze şi maxi-taxi, pe teritoriul Municipiului Braşov", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

        ART. 2. Operatorii de transport deţinători de autobuze, tramvaie, troleibuze şi maxi-taxi, care au ca obiect de activitate potrivit legii, transportul public de persoane, pot desfăşura activitate numai pe baza autorizaţiei de traseu pentru transportul public de persoane, eliberată cu respectarea condiţiilor stabilite în prezentele norme.

        ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

DINU   GHEORGHE

ANEXà               

la H.C.L. nr. 58/2000        

N O R M E

privind modul de organizare şi efectuare autorizată a transportului de persoane cu tramvaie, troleibuze, autobuze şi maxi-taxi, pe teritoriul municipiului Braşov

CAP. I. BAZA LEGALÃ

Art. 1. Baza legală pentru elaborarea Normelor, este următoarea:

 • Legea nr. 69/1991 - Legea administraţiei publice locale, republicată;
 • Legea nr. 32/1998, cu privire la sancţionarea contravenţiilor;
 • Legea nr. 197/1998, privind transporturile,
 • O.G. nr. 19/1977, privind transporturile, republicată;
 • O.G. nr. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor;
 • Norme de aplicare a O.G. nr. 44/1997, modificată şi completată cu O.G. nr. 73/1998;
 • Ordinul nr. 527/1997 al Ministerului Transporturilor; H.G. nr. 594/1991, privind verificarea condiţiilor tehnice ale autovehiculelor şi remorcilor acestora care circulă pe drumurile publice, cu modificările ulterioare;
 • Decretul nr. 328/1966, privind circulaţia pe drumurile publice, republicat cu modificările ulterioare prin H.G. nr. 890/1999;
 • Standardul Român nr. 13.342/1996.

CAP. II. PRINCIPII GENERALE

Art. 2. Prezentele norme reglementează organizarea şi efectuarea transportului de persoane prin curse regulate cu tramvaie, autobuze, troleibuze şi maxi-taxi în Municipiul Braşov.

Art. 3. Dezvoltarea şi funcţionarea transportului public urban de călători, garantarea liberei iniţiative şi autonomia operatorilor de transport în condiţiile unui mediu concurenţial normal, între nodurile de transport şi între diferitele categorii de operatori de transport rutier, sunt garantate de către Consiliul Local, conform legilor economiei de piaţă.

Art. 4. Traseele existente la data aprobării prezentelor Norme rămân în administrarea R.A.T. Braşov; exploatarea acestei activităţi urmând a se desfăşura în baza unui contract ce se va încheia între autoritatea publică locală şi R.A.T. Braşov.

Pentru traseele nou înfiinţate, aprobate de Consiliul Local, toţi operatorii de transport public de persoane au acces liber şi nediscriminatoriu pe baza autorizaţiei de traseu pentru tranport public de persoane, eliberată de Primăria Municipiului Braşov.

Art. 5. Acordarea autorizaţiei are la bază caietul de sarcini care constituie principalul instrument de ordonare a obligaţiilor privind calitatea şi siguranţa transportului ce trebuiesc îndeplinite de operatorii de transport.

Art.6. Acordarea autorizaţiei, supravegherea şi verificarea modului de respectare a prevederilor prezentelor Norme, precum şi ţinerea evidenţei operatorilor de transport care au ca obiect de activitate transportul de persoane cu tramvaie, autobuze, troleibuze şi maxi-taxi, în Municipiul Braşov se face de Direcţia Gospodărire Oraş, Serviciul Administrare Străzi din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

CAP. III. CONDIŢII PENTRU OPERATORII DE TRANSPORT

Art. 7. Pentru operatorul de transport din subordinea Consiliului Local, prin contractul încheiat conform art. 4, însoţit de caietul de sarcini se stabilesc obligaţiile, graficele de circulaţie şi condiţiile de efectuare a transportului.

Pentru operatorii de transport care au obţinut autorizaţia de traseu pentru transport public, obligaţiile, graficele de circuaţie şi condiţiile de exploatare sunt stabilite prin contractul încheiat conform art. 4.

Art. 8. Toţi operatorii de transport, autorizaţi pentru a efectua transporturi de persoane, au acces la toate staţiile publice, proprietatea municipiului, conform graficului de circulaţie aprobat şi a reglementărilor stabilite de Consiliul Local, dacă nu este depăşită capacitatea acestora. Pentru utilizarea platformelor de întoarcere - cap linie, administrate de R.A.T., se va solicita acordul acestuia.

Art. 9. Traseele de transport din cadrul municipiului Braşov sunt aprobate de Consiliul Local.

Acestea se pot propune, în baza unui studiu de oportunitate, de către:

 1. administraţia locală;
 2. operatorii de transport.

Pentru armonizarea graficelor de circulaţie, traseele nou înfiinţate vor fi astfel stabilite încât să fie evitate suprapunerile pe porţiuni mai mari de 2 km.

Art. 10. Autorizaţia de traseu pentru pentru transport public de persoane, este valabilă un an de zile, numai pe teritoriul administrativ al municipiului Braşov.

Art. 11. Transportul în regim de maxi-taxi se efectuează numai cu autovehicule ce au o capacitate între 9-22 locuri, inclusiv şoferul şi numai pe traseele aprobate şi în conformitate cu graficele de transport.

Art. 12. Traseele pentru transport public regulat de persoane aprobate de către Consiliul Local se pot obţine prin licitaţie de către operatorii de transport care deţin licenţe de transport eliberate de Ministerul Transporturilor.

Pentru organizarea licitaţiei se vor respecta reglementările legale în vigoare privind achiziţiile publice de servicii.

Art. 13. Pentru a putea participa la licitaţia organizată pentru obţinerea autorizaţiei de traseu pentru transport public de persoane, operatorul de transport trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să facă dovada că are în obiectul de activitate efectuarea de transporturi rutiere de persoane;
 • deţine licenţa de transport, eliberată şi visată la zi;
 • nu are datorii restante la bugetul de stat şi al asigurărilor sociale;
 • nu este în stare de faliment sau insolvabilitate şi nu figurează în Registrul Camerei de Industrie şi Comerţ cu condamnări, abuz de încredere, fals sau concurenţă neloială;
 • să facă dovada că deţine vehicule apte pentru transportul public urban de persoane (min. 2 uşi şi max. 30% din locuri, pe scaune).

Art. 14. Pot beneficia de subvenţii numai operatorii de transport din Braşov, care au contracte încheiate conform art. 4.

Art. 15. În cazul în care Consiliul Local stabileşte, conform legii, plafoane ale tarifelor, reduceri sau scutiri de taxe ori condiţii tarifare speciale, pentru unele categorii de persoane fizice sau juridice, transportatorii vor primi o subvenţie destinată să acopere costul real al transportului.

CAP. IV. MODALITATEA DE ELIBERARE A AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT

Art. 16. Procedura de eliberare este următoarea:

1. La Serviciul Administrare Străzi, agentul economic care a fost declarat câştigător în urma licitaţiei, va prezenta un dosar cu următoarele documente:

 • cerere pentru eliberarea autorizaţiei, în care sunt arătate traseele solicitate, numărul de curse zilnice şi graficul de circulaţie respectiv, zilele din săptămână în care circulă cursele, numărul de vehicule necesar pentru deservirea traficului respectiv, inclusiv cele de rezervă şi numărul lor de înmatriculare;
 • copie după certificatul de înmatriculare de la Oficiul Registrului Comerţului şi statutul operatorului de transport. Din statutul prezentat trebuie să reiasă explicit că efectuarea de transporturi rutiere este obiectul de activitate al acestuia;
 • copie după autorizaţia emisă în baza Decretului-Lege nr. 54/1990, pentru persoanele fizice din care să rezulte că pot efectua transporturi rutiere;
 • copie după licenţa de transport (vizată), eliberată de A.R.R. Braşov;
 • copie după licenţele de execuţie ale vehiculelor folosite în traseu eliberate de A.R.R. Braşov sau certificat de înmatriculare şi talonul cu inspecţia tehnică valabilă;
 • copie după acceptul de folosire a staţiilor ublice, eliberate de administratorul acestora;
 • copie după asigurarea pentru călători şi bagaje;
 • după verificarea documentelor depuse şi aprobarea cererii, operatorul de transport va depune la dosar copie după chitanţa sau ordinul de plată vizat de banca pentru achitarea tarifului de eliberare a autorizaţiei.

2. După analizarea dosarului în Comisia de Circulaţie, Serviciul Administrare Străzi eliberează autorizaţia în termen de 30 zile sau comunică în scris refuzul motivat al eliberării acesteia.

Art. 17. Pentru eliberarea autorizaţiei de traseu pentru transport public de persoane se va plăti o taxă de eliberare de 3.000.000 lei/an.

anularea autorizaţiei din vina operatorului de transport exonerează Primăria Municipiului Braşov de restituirea taxelor de eliberare a acesteia.

Art. 18. Autorizaţia se poate suspenda sau anula în caz de abateri grave sau repetate de la reglementările specifice privind transportul rutier sau când una din condiţiile impuse pentru obţinerea autorizaţiei nu mai sunt îndeplinite.

Suspendarea autorizaţiei se emite de către Primăria Municipiului Braşov, în următoarele cazuri:

 • operatorii  de transport nu mai îndeplinesc condiţiile care au stat la baza dobândirii acesteia;
 • încălcări ale prevederilor O.G. nr. 44/1997, modificată şi completată cu O.G. nr. 73/1998 sau ale caietului de sarcini, constatate de organele abilitate să execute controlul;
 • executarea altor categorii şi tipuri de transport decât cele pentru care vehicolul deţine autorizaţie;
 • nerespectarea în mod repetat a staţiilor publice şi a capetelor de linie;
 • reclamaţii repetate adresate Primăriei Municipiului Braşov din partea beneficiarilor sau a altor organe, privind calitatea prestaţiilor realizate comunicate în scris deţinătorului autorizaţiei şi neremediate.

Art. 19. Anularea autorizaţiei se dispune de Primăria Municipiului Braşov la a treia suspendare sau în cazul comiterii a mai mult de două accidente grave, colective, soldate cu victime omeneşti sau cu deteriorarea gravă a mediului înconjurător.

Art. 20. Pentru o perioadă de 30 zile de la comunicarea deciziei de anulare a autorizaţiei de traseu pentru transport public de persoane, operatorul de transport are obligaţia să efectueze cursele programate pe traseele respective.

ARt. 21. În cazul renunţării la autorizaţia de traseu de către operatorul de transport, acesta este obligat să anunţe Serviciul Administrare Străzi din cadrul Primăriei Municipiului Braşov şi publicul călător, cu minim 30 zile înainte de oprirea curselor pe traseul respectiv.

CAP. V. SANCŢIUNI

Art. 22. Constituie contravenţie, în măsura în care, potrivit legii, nu sunt considerate infracţiuni următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

1. Amendă între 5.000.000-10.000.000 lei, pentru:

 • efectuarea de transport urban fără autorizaţie şi/sau autorizaţie suspendată sau anulată;
 • nerespectarea traseului aprobat şi a graficului de execuţie a curselor;
 • neefectuarea curselor în termenul stabilit după anularea autorizaţiei (art. 20);
 • neefectuarea curselor în termenul stabilit după renunţarea la autorizaţie (art. 21).

2. Amendă între 2.000.000-5.000.000 lei, pentru:

 • nerespectarea condiţiilor impuse pentru eliberarea autorizaţiei în caietul de sarcini;
 • punerea în circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor care nu îndeplinesc condiţiile tehnice de siguranţă.

3. Amendă între 600.000-800.000 lei, pentru:

 • efectuarea de către conducătorul auto a transporturilor publice de persoane prin curse regulate, fără foaia de parcurs semnată de organul care autorizează ieşirea autovehicolului în traseu;
 • neacordarea de către conducătorul auto sau persoanelor îndreptăţite a legitimaţiilor de călătorie;
 • nerespectarea benzii unu de circulaţie, rezervată transportului public de persoane şi depăşirile nejustificate între autobuze şi troleibuze.

Art. 23. Constatarea contravenţiilor se face pe baza proceselor-verbale de contravenţie conform Legii nr. 32/1968, de către:

 • împuterniciţii Primarului Municipiului Braşov, în prezenţa organelor de Poliţie sau a Gardienilor Publici;
 • ofiţerii şi subofiţerii de Poliţie din cadrul Serviciului Circulaţie.

 

ANEXA            

la H.C.L. nr. 58/12000    

CAIET DE SARCINI

Prevederile specifice pentru transportul de persoane prin curse regulate, cu mijloace de transport în comun (tramvaie, autobuze, troleibuze şi maxi-taxi), pe teritoriul municipiului Braşov.

A. OBLIGAŢIILE DEŢINÃTORILOR DE AUTORIZAŢIE DE TRASEU PENTRU TRASPORT PUBLIC DE PERSOANE

 1. Operatorul de transport răspunde de asigurarea unei stări tehnice a vehiculelor corespunzătoare cerinţelor de transport, pentru care s-a obţinut autorizaţia necesară efectuării transportului public de persoane.
 2. Să păstreze autorizaţia la sediu şi să asigure existenţa la bordul vehiculelor a unei xerocopii de pe originalul autorizaţiei.
 3. Să comunice Primăriei Municipiului Braşov, în termen de 10 (zece) zile, orice modificare apărută faţă de documentele care au stat la baza atribuirii autorizaţiei.
 4. Să declare la Primăria Municipiului Braşov, în termen de 15 zile, pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizaţiei.
 5. Operatorul de transport deţinător de autorizaţie, care îşi încetează activitatea este obligat să anunţe în scris Primăria Municipiului Braşov şi publicul călător, în termen de 30 zile înainte de data încetării activităţii.
 6. Să respecte întocmai legile şi reglementările în vigoare specifice activităţii de transport rutier.
 7. Să asigure existenţa la bordul autovehiculelor pe durata executării transportului, a documentelor impuse de prevederile legale.

B. CONDIŢII PRIVIND DOTAREA TRAMVAIELOR, AUTOBUZELOR, TROLEIBUZELOR ŞI MICROBUZELOR

 1. Autovehiculele trebuie să fie atestate de către inspecţia tehnică periodică, în conformitate cu H.G. nr. 594/1991 şi a ordinelor comune ale Ministerului Transporturilor şi Ministerului de Interne.
 2. Autovehiculele trebuie salubrizate, spălate şi dezinfectate.
 3. Tramvaiele, autobuzele, troleibuzele şi microbuzele să deţină la bordul autovehiculului, pe toată durata efectuării transportului, documentele impuse de prevederile legale.
 4. Autovehiculele şi tramvaiele destinate transportului în comun trebuie să îndeplinească cerinţele impuse de siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, să aibă pe latura din dreapta cel puţin două uşi, să existe roata de rezervă într-un suport exterior salonului şi pentru perioada de iarnă să existe în dotare mijloace de deszăpezire (lopată, lanţuri, sare, nisip, perie, etc.) Este interzisă montarea în interior, de cutii, lădiţe, roţi de rezervă, etc.
 5. Să existe afişat, în interiorul autovehiculului, numele şoferului, denumirea şi sediul agentului economic, iar în exterior inscripţionate însemnele operatorului de transport.
 6. Să existe la bord mijloace P.S.I., respectiv stingătoare de incendiu şi un ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate şi accesoriile necesare după caz (cupla de rezervă, placa de deraiere, ştangă, saboţi, lopată, mănuşi electroizolante).
 7. Să se asigure un aspect estetic corespunzător, banchetele şi spătarul sacunelor pentru pasageri trebuie să fie fixate sigur şi să reziste la toate solicitările din exploatare, inclusiv în caz de accident, să satisfacă normele de igienă şi sănătate publică.
 8. Să fie afişat în interiorul salonului, tariful de transport pe bază de bilet şi să aibă plăci de traseu luminate, amplasate în părţile din faţă, spate şi lateral dreapta ale vehiculului şi încălzire pentru perioada de iarnă.
 9. Să fie prevăzute cu locuri rezervate pentru invalizi, bătrâni, bolnavi, persoane cu copii în braţe, prin inscripţionare cu un semn distinct.
 10. Microbuzele şi autobuzele care transport copii vor fi inscripţionate lateral dreapta şi spate, în exterior, cu inscripţia "Transport copii". Aceste autovehicule trebuie să fie prevăzute cu sistem de oglinzi retrovizoare care să permită şoferului să supravegheze întregul salon.

C. CONDIŢII PRIVIND CONDUCÃTORII AUTO

 1. Să fie posesor al permisului de conducere corespunzător şi să aibă experienţa şi practica corespunzătoare în conducerea vehiculului de minim 3 ani.
 2. Să fie apt medical şi psihologic conform examinărilor periodice.
 3. Să elibereze legitimaţiile de călătorie corespunzătoare sumelor încasate, să utilizeze numai legitimaţii de călătorie înseriate, înregistrate ca documente cu regim special.
 4. Să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru una din infracţiunile prevăzute la art. 22, alin. 4 din Decretul nr. 328/1966, completat cu H.G. nr. 890/1999.
 5. Să nu fi avut permisul de conducere anulat.
 6. Să nu fi avut permisul de conducere suspendat pentru consumul de băuturi alcoolice în ultimii 3 (trei) ani;
 7. Să nu aibă cazier judiciar şi să cunoască regulile de protecţie a muncii şi de intervenţie în caz de incendiu şi regulile de conducere preventivă, să fie exemplu de comportare în timpul serviciului, să manifeste grijă şi interes faţă de bunuri şi călători.
 8. Să aibă calitatea de salariat permanent.
 9. Să aibă o ţinută decentă (eventual uniformă) şi un comportament civilizat în relaţia cu publicul călător.
 10. Să deţină în permanenţă la bordul autovehiculului următoarele documente:

a) permis de conducere;

b) foaia de parcurs semnată de organele care autorizează ieşirea autovehiculului în traseu;

c) ecuson;

d) talonul de inspecţie tehnică periodică valabilă;

e) certificat de înmatriculare a autovehiculului;

f) copie după autorizaţia de execuţie transport public de persoane pentru traseu;

g) licenţa de execuţie pentru vehicul, în original.

CONDIŢII PENTRU ACTIVITATEA DE CONTROL PROPRIU

Controlorii vor fi autorizaţi de către Primăria Municipiului Braşov pe baza următoarelor documente.

 • va avea ecuson de identificare şi legitimaţie de control;
 • testat psihologic periodic anual, de la L.S.M. Braşov;
 • selectat profesional şi etic pe bază de curriculum vitae şi cazier judiciar;
 • instruit specific pentru relaţiile cu publicul.

D. CONDIŢII PRIVIND EXECUTAREA TRANSPORTURILOR

 1. Să se utilizeze pe timpul efectuării transportului plăcile de traseu cu indicarea traseului executantului.
 2. Să supravegheze şi să acorde timp suficient pentru urcarea şi coborârea pasagerilor.
 3. Să nu se circule cu uşile deschise sau cu pasageri pe scară.
 4. Să nu se admită la transport în salonul autovehiculului următoarele:
 • materiale urât mirositoare;
 • materiale inflamabile;
 • butelii de aragaz;
 • butoaie cu carbid;
 • tuburi de oxigen;
 • materiale explozibile;
 • filme cinematografice, neambalate în cutii metalice produse caustice;
 • volum exagerat de bagaje care poate stânjeni călătorii;
 • materiale sau obiecte care prin natura, formatul şi dimensiunile lor pot produce stricăciuni sau pot murdări autobuzul, bagajele sau îmbrăcămintea călătorilor;
 • obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispoziţii legale.

5.Să nu se oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât cele prevăzute în graficul de transport.

6. Să se asigure la cel puţin unul din capetele de traseu, prin registrul de mişcare, evidenţa curselor prprii, plecarea şi sosirea.

7. Să execute transportul strict în conformitate cu graficul de circulaţie.

8. Să se asigure realizarea tuturor curselor, iar în caz de imobilizare a mijloacelor de transport să se ia măsuri de înlocuire a acestora.

9. Să nu se încalce mijlocul de transport cu pasageri, peste capacitatea utilă de transport.

10. Să oprească în toate staţiile prevăzute în grafic pentru urcarea sau coborârea pasagerilor.

11. Să aibă o atitudine de respect faţă de controlorii de circulaţie sau faţă de alte organe de control şi să ducă la îndeplinire condiţiile impuse de aceştia.

12. Să nu se blocheze staţiile publice cu autobuze prin parcare sau efectuarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii.

13. Să se asigure suplimentarea autovehiculelor pentru preluarea fluxurilor ocazionale de călători de pe traseele deservite în exclusivitate.

14. Să asigure transportul gratuit unor categorii de populaţie prevăzute de lege.

E. CONDIŢII COMERCIALE

Să emită legitimaţii de călătorie şi să încaseze de la călători strict suma corespunzătoare costului călătoriei.

Să se utilizeze numai legitimaţii de călătorie, înseriate, înregistrate ca documente cu regim special.

Să nu se permită călătoria decât în baza legitimaţiilor de călătorie valabile.

Să asigure vânzarea biletelor la captele de linie şi în autovehicul.

Să  anunţe în prealabil orice modificare privind circulaţia autovehiculelor, traseele şi tarifele legitimaţiilor de călătorie, să ofere alternative de circulaţie, respectiv posibilităţi de valorificare a legitimaţiilor la tariful anterior.

F. STAŢIILE PENTRU CUSELE REGULATE DE TRANSPORT PERSOANE

Utilizarea staţiilor Regiei Autonome de Transport existente, de către alţi operatori de transport, se va face numai cu acordul prealabil al regiei.

Operatorii de transport au acces liber şi nediscriminatoriu la staţiile publice aflate în administrarea Consiliului Local Braşov, în condiţiile legii.

Staţiile sunt marcate cu plăcuţe indicatoare în care se remarcă:

denumirea staţiei;

mijlocul de transport care deserveşte staţia.

G. DISPOZIŢII FINALE

Pentru buna desfăşurare a activităţii de transport persoane cu troleibuze, tramvaie, autobuze şi maxi-taxi, se vor avea în vedere următoarele:

 • agenţii economici care asigură exploatarea traseelor deservite de mijloace de transport persoane cu tracţiune electrică, au prioritate;
 • penru întreaga activitate desfăşurată, operatorii de transport trebuie să urmărească asigurarea condiţiilor maxime de siguranţă pentru călători şi un grad de conform sporit, folosind pentru transport public de persoane numai mijloace care au vechime în exploatare de maxim 10 ani.

Pentru cele cu o vechime mai mare de 10 ani, se va prezenta un certificat de garantare a cndiţiilor de siguranţă a traficului şi de respectare a normelor de poluare, emis de către operatorul de transport, anual, pe propria răspundere.

NORME         

Anexa 1        

 

         R O M Â N I A                                     APROBAT,

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV                         P R I M A R

 

AUTORIZAŢIE DE TRASEU PENTRU TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE

NR. ____________

Operatorul de transport _____________________________________________________ este abilitat să efectueze transport de persoane pe traseul _________________ _____________________________________________________________________________ în conformitate cu caietul de sarcini anexat, cu următoarele autovehicule:

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 

EMITENT,

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

          DIRECTOR,                                     ŞEF SERVICIU

DIRECŢIA GOSPODÃRIRE ORAŞ                           ADMINISTRARE STRÃZI

 

 

Valabil de la data de _______________ până la data de ______________________

Data emiterii: _________________

 

 

 

 CRITERII DE EVALUARE  ŞI PUNCTAJELE

CARE SE ACORDÃ ÎN CAZUL ATRIBUIRII TRASEELOR

 

1) Vechimea parcului de autovehicule:

sub 5 ani = 10 p.

5-10 ani = 5 p.

peste 10 ani = 0 p.

2) Experienţa în activitatea de transport de persoane

sub 3 ani = 1 p.

3-7 = 6 p.

peste 7 ani = 10 p.

3) Condiţii tehnice - autobuze şi maxi-taxi:

pentru euro 1 = 5 p.

       euro 2 = 15 p.

pentru căldură = 10 p.

scaune tapiţate = 10 p.

staţie radio = 5 p.

4) Abateri constatate în anul anterior

 • privind legalitatea transporturilor = 10 p.
 • privind regularitatea transporturilor = 10 p.
 • privind calitatea transporturilor = 10 p.

NORME       

Anexa 2      

 

 

          R O M Â N I A

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

 

AUTORIZAŢIE DE EXECUŢIE PENTRU VEHICUL

Seria _________________ nr. ______________

Vehiculul rutier cu numărul de înmatriculare __________________________________________ poate efectua transport de persoane, în trafic urban.

EMITENT,

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

 

         DIRECTOR                                                ŞEF SERVICIU

DIRECŢIA GOSPODÃRIRE ORAŞ,                                    ADMINISTRARE STRÃZI,

   ing. Stan Cicerone                                         ing. Radnoti Attila

 

Valabilă de la data de _______________________ până la data de ________________________.

Eliberată în baza autorizaţiei de transport seria _________ nr. _______________________.

Operatorul de transport ______________________________________________________.

 

Data emiterii ________________________

 

 

 

 

NORME         

Anexa 3        

       R O M Â N I A

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

 

AUTORIZAŢIE DE EXECUŢIE PENTRU VEHICUL

Seria ___________ nr. ____________________

Vehiculul rutier cu numărul de înmatriculare __________________________________________ poate efectua transport de persoane, în trafic urban.

 

EMITENT,

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

 

      DIRECTOR                                                  ŞEF SERVICIU

DIRECŢIA GOSPODÃRIRE ORAŞ                                   ADMINISTRARE STRÃZI

  ing. Stan Cicerone                                        ing. Radnoti Attila

 

Valabilă de la data de ________________________ până la data de ________________________.

Eliberată în baza autorizaţiei de transport seria _________ nr. ________________________.

Operatorul de transport: ___________________________________________________________.

 

Data emiterii: ____________________________