Hotărârea nr. 57/2000

OBIECT:*CONSTITUIRE COMISIE DE ANCHETA ADMINISTRATIVA* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV,ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA 28 FEBRUARIE 2000; ANALIZÂND SESIZAREA PRIMARULUI REFERITOARE LA ACTIVITATEA S.C. RIAL S.R.L. SI A ADMINISTRATORULUI UNIC AL ACE

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 57

din data de 28 februarie 2000

OBIECT: constituirea comisiei de anchetă administrativă

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 februarie 2000,

Analizând sesizarea primarului referitoare la activitatea S.C. RIAL S.R.L. şi a administratorului unic al acesteia, ce face obiectul referatului nr. 6101/2000 şi a sesizărilor cetăţenilor Municipiului Braşov, anexate la referatul sus-menţionat,

În temeiul art. 20, litera j şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se constituie comisia de anchetă administrativă, în vederea cercetării neregulilor sesizate de Primarul Municipiului Braşov, ca urmare a reclamaţiilor înregistrate la Primăria Municipiului Braşov, cu privire la activitatea S.C. RIAL S.R.L. şi a administratorului acesteia, având următoarea componenţă:

  1. Răzvan Tutoveanu            - Secretar al Consiliului Local;
  2. Gavrilă Aurel               - Consilier local
  3. Ladislau Hathazi            - Viceprimar - Primăria Municipiului Braşov
  4. Gheorghe Scripcaru          - Consilier local
  5. Mihai Preda                 - Consilier local.

        ART. 2. Administratorul S.C. RIAL S.R.L. va pune la dispoziţie comisiei toate documentele necesare efectuării cercetării.

        ART. 3. Raportul comisiei va fi prezentat Consiliului Local la şedinţa ordinară din luna martie 2000.

        ART. 4. Comisia menţionată la art. 1 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

DINU   GHEORGHE