Hotărârea nr. 55/2000

OBIECT:*CONCESIONAREA DIRECTA A TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV,STR.N.TITULESCU NR.19, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE,BENEFICIARI: GEORGESCU NICOLAE SI GEORGESCU EMILIA* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE

 

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 55

din data de 28 februarie 2000

OBIECT: concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. N. Titulescu nr. 19, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiari Georgescu Nicolae şi Georgescu Emilia

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 12.849/1999 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Adminsitrare Imobile, prin care se propune concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. N. Titulescu nr. 19, necesar extinderii construcţiilor existente, beneficiari Georgescu Nicolae şi Georgescu Emilia,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se avizează concesionarea terenului în suprafaţă de 152,76 m.p., situat în Braşov, str. N. Titulescu nr. 19, înscris în C.F. nr. 11.335, cu nr.top. (6727/33/2 - 6727/35/2)/1, în vederea extinderii construcţiilor existente, în conformitate cu C.U. nr. 2213/1999 şi a planului de situaţie anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre.

        ART. 2. În cazul concesionării directe a terenului, definit conform art. 1, către Georgescu Nicolae şi Emilia va fi radiat din C.F. nr. 11335, cu nr.top. (6727/33/2 - 6727/35/2)/1, dreptul de servitute înscris la poziţia C16.

        ART. 3. Expertiza tehnică de evaluare a terenului, menţionat la art. 1, se va înainta spre analiză şi însuşire Consiliului Local al Municipiului Braşov.

        ART. 4. Expertiza tehnică se va întocmi de către un expert autorizat pe cheltuiala solicitanţilor.

        ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

DINU   GHEORGHE